Specyfika kompetencji członków rad nadzorczych przedsiębiorstw komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.448

Słowa kluczowe:

kompetencje członków rad nadzorczych, spółka komunalna, spółka komunalna ze statusem podmiotu wewnętrznego, rada nadzorcza

Abstrakt

W artykule zaprezentowano problematykę kompetencji członków rad nadzorczych spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego w kontekście specyfiki tych podmiotów. Przedstawiono w nim wyniki analizy porównawczej pilotażowych badań własnych autorów oraz już istniejących badań dotyczących kompetencji członków rad w spółkach niekomunalnych. Celem artykułu jest przedstawienie modelu specyficznych kompetencji członków rad nadzorczych w spółkach z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego (JST) o statusie podmiotu wewnętrznego. W artykule przyjęto hipotezę, że kompetencje członków rad nadzorczych spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego różnią się od kompetencji przypisywanych radom nadzorczym podmiotów funkcjonujących w warunkach w pełni rynkowych. W treści odniesiono się do badań PricewaterhouseCoopers (PwC) kompetencji członków rad nadzorczych spółek notowanych w ramach indeksów WIG20, WIG40 oraz WIG80. Zastosowane metody badawcze to: analiza literatury, metoda sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano technikę badań ankietowych, oraz analiza porównawcza wyników badań. W swoich badaniach autorzy wykorzystali model „koszyka kompetencji” opracowany przez PwC.
Konkluzją niniejszego artykułu jest imperatyw uwzględniania w procesie rekrutacji członków rad nadzorczych przez władze samorządowe profilu kompetencyjnego kandydata na członka rady nadzorczej, uwzględniającego specyfikę funkcjonowania tego typu podmiotów. Szczególnie dotyczy to członków pierwszej po przekształceniu rady nadzorczej.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Barwacz, K. (2013). System nadzoru właścicielskiego nowych organizacji gospodarczych sektora publicznego. Zarządzanie i Finanse, 11(2), 55–66.   Google Scholar

Barwacz, K. (2020). Zastosowanie karty wyników jako narzędzia nadzoru właścicielskiego specjalnych spółek komunalnych – retrospektywna analiza przypadku. Studia Prawno-Ekonomiczne, 114, 179–194.   Google Scholar

Barwacz, K., Chrabąszcz-Sarad, K. (2018). Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego. Pelpin: Wydawnictwo Bernardinum.   Google Scholar

Barwacz, K., Chrabąszcz-Sarad, K., Mikos, A., Wojtowicz, A. (2021). Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. DOI: https://doi.org/10.25944/mwse.   Google Scholar

Błaś, A. (2000). Niekonstytucyjne koncepcje samorządu terytorialnego. W: S. Dolata (red.). Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1: Prawo samorządowe i administracyjne (s. 45–52). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.   Google Scholar

Byjoch, K., Klimek, D. (2015). Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.   Google Scholar

Forum Rad Nadzorczych. (2016). Rady nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian. Warszawa: PwC Polska. Dostępny w Internecie: https://www.pwc.pl/pl/pdf/rady-nadzorcze-2016.pdf [dostęp: 2021-11-12].   Google Scholar

Filipowicz, G. (2019). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.   Google Scholar

Kupczyk, T., Stor, M. (2017). Zarządzanie kompetencjami. Teoria, badania i praktyka biznesowa. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.   Google Scholar

Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.   Google Scholar

Oleksyn, T. (2021). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Wolters Kluwer.   Google Scholar

Spencer, L. M., Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons.   Google Scholar

Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

UZP. (2021). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2020 r. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych. Dostępny w Internecie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/analizy-systemowe/sprawozdania-o-funkcjonowaniu-systemu-zamowien-publicznych [dostęp: 2021-03-20].   Google Scholar

Wojciechowski, E. (1997). Przekształcenia w sektorze komunalnym. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 142(4), 107–122.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-11-23

Jak cytować

Barwacz, K., & Wojtowicz, A. (2022). Specyfika kompetencji członków rad nadzorczych przedsiębiorstw komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego. Problems of Economics and Law, 7(1), 66–85. https://doi.org/10.55225/pel.448

Numer

Dział

Ekonomia