Plagiat i duplikacja

Redakcja nie akceptuje tekstów, które noszą znamiona plagiatu lub duplikacji.

W swojej pracy członkowie redakcji korzystają z systemu sprawdzającego podobieństwo tekstów https://plagiat.pl. Artykuły zgłoszone do publikacji są skanowane programem antyplagiatowym przed skierowaniem ich do recenzji. Raport z analizy zgłoszonego do publikacji tekstu ze wskazaniem źródeł i objętości ewentualnych zapożyczeń jest dostępny dla wszystkich uczestników procesu redakcyjnego – redaktorów, autora lub współautorów oraz recenzentów. Pozytywna ewaluacja oryginalności zgłaszanej pracy jest warunkiem dopuszczenia jej do dalszego postępowania w procesie redakcyjnym.

Czym jest plagiat?

Za plagiat redakcja uznaje:

 • przedstawienie cudzej pracy jako własnej;
 • dosłowne zapożyczenie z cudzego dzieła opublikowane jako własne (tj. bez podania źródła, z którego pochodzi zapożyczenie);
 • przedstawianie cudzej koncepcji jako własnej z pominięciem powołania na pracę, z której została ona zaczerpnięta;
 • kopiowanie fragmentów własnych, opublikowanych wcześniej prac z pominięciem powołania na publikacje źródłowe (autoplagiat);
 • pominięcie znaku cudzysłowu w cytowanych fragmentach tekstu (także w przypadku właściwego wskazania publikacji źródłowej);
 • kopiowanie fragmentów cudzych dzieł i przedstawianie ich jako własnych, z pominięciem powołań na źródła, po wprowadzeniu niewielkich zmian (polegających np. na zastąpieniu pojedynczych słów ich synonimami, zmianie szyku zdania);
 • kopiowanie fragmentów cudzych prac i komponowanie z nich tekstu tak, że zapożyczenia stanowią większość pracy, nawet jeśli zapożyczenia te zostały właściwie oznaczone (w tekście umieszczono odpowiednie powołania na publikacje źródłowe);
 • podawanie błędnych informacji o źródłach, z których pochodzą zapożyczenia.

Czym jest publikacja zbędna?

Zbędna (zduplikowana) publikacja ma miejsce, gdy autor ponownie wykorzystuje znaczne części własnej, opublikowanej już pracy bez podania odpowiednich odnośników. Może to obejmować np. publikację identycznego artykułu w wielu czasopismach lub dodanie niewielkiej części nowego tekstu (lub nowych danych) do wcześniej opublikowanej pracy.

Publikacje zduplikowane nie będą publikowane, a ujawnione próby publikacji tego typu tekstów będą traktowane jak plagiat.

Odpowiedzialność za plagiat

Redakcja prowadzi działania przeciwdziałające zjawisku plagiatu, ale nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzone nadużycia. Pełną odpowiedzialność za plagiat ponosi autor, który się go dopuścił.

Działania redakcji przeciwdziałające zjawisku plagiatu

 1. Instrukcja dla autorów zawiera informacje o sposobie ujawniania i dokumentowania źródeł informacyjnych, wykorzystanych w przedkładanym do publikacji tekście.
 2. Zgodnie z polityką publikacyjną, artykuły zgłaszane do publikacji w czasopiśmie powinny być oryginalne, wcześniej niepublikowane (powinny zawierać wyniki badań własnych lub oryginalne stanowisko autora w odniesieniu do poruszanej problematyki).
 3. Oświadczenie o oryginalności pracy i nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich jest składane przez autora lub autorów podczas rejestracji artykułu w systemie publikacyjnym;
 4. Redakcja wymaga ujawnienia autorstwa wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania artykułu oraz ich wkładu odpowiednio dla: koncepcji pracy (A), przeglądu literatury (B), przygotowania i przeprowadzenia badań (C), analizy i interpretacji uzyskanych wyników (D), opracowania wniosków i rekomendacji (E), przygotowania pierwotnej wersji tekstu (F), korekty i rewizji tekstu (G).
 5. Redakcja wymaga od autorów gotowości do przedłożenia nieprzetworzonych danych źródłowych, szczególnie na potrzeby recenzji i oceny oryginalności pracy.
 6. Redaktor naczelny wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację polityki antyplagiatowej –przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu o plagiat, prowadzenie postępowań wyjaśniających ( skład redakcji).
 7. Redakcja prowadzi szkolenia redaktorów z obsługi systemu antyplagiatowego, umożliwia zgłoszenia wątpliwości dotyczących oryginalności pracy zarówno redaktorom, jak też recenzentom na każdym etapie procesu wydawniczego.

Działania redakcji w przypadku podejrzenia o plagiat i ujawnienia plagiatu

 1. W razie dostrzeżenia nieprawidłowości w zgłoszonym do publikacji tekście (podejrzenia o plagiat) redakcja prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, kierując się wytycznymi COPE.
 2. Jeśli w wyniku postępowania wyjaśniającego, redakcja potwierdzi wystąpienie plagiatu praca jest wycofywana z procesu redakcyjnego (odrzucana) na każdym jego etapie.
 3. Jeśli plagiat zostanie wykryty po publikacji, redakcja może odpowiednio skorygować tekst w uzgodnieniu z autorem (autorami) i umieścić na stronie internetowej jego nową wersję z adnotacją o dokonanej zmianie; może też wycofać artykuł ze strony internetowej oraz baz indeksujących i oznaczyć powód takiego działania.
 4. W przypadku zgłoszonych przez czytelników krytycznych komentarzy i uwag do opublikowanych tekstów, redakcja jest gotowa zamieszczać odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania, umożliwiając autorom kwestionowanych prac udzielenie odpowiedzi na forum czasopisma.
 5. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające ujawni, że plagiat jest ewidentny, działanie autora celowe, a na wezwanie redakcji do złożenia stosownych wyjaśnień autor nie reaguje, redaktor naczelny podejmuje decyzję o powiadomieniu instytucji zatrudniającej autora.
 6. W uzasadnionych przypadkach redaktor naczelny może także podjąć decyzję o powiadomieniu osób poszkodowanych, w tym wydawcy czasopisma lub monografii, które były źródłem plagiatu.