Korekty, wycofywanie

Redakcja czasopisma „Problems of Economics and Law” reaguje na zgłoszenia autorów, recenzentów i czytelników dotyczące opublikowanych artykułów, zamieszcza korekty, sprostowania, umożliwia autorom składanie wyjaśnień i oświadczeń na forum czasopisma; w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości, usuwa publikację ze strony internetowej czasopisma i baz indeksujących, zamieszcza oświadczenie o powodzie takiego działania i informuje o tym autora.

Korekty i adnotacje

  • Korekta autorska – zgłoszenie autora może dotyczyć dostrzeżonego po publikacji ważnego błędu merytorycznego, który wpływa na rzetelność naukową, reputację autorów lub czasopisma. Redakcja przygotowuje nową, poprawioną wersję artykułu i zamieszcza ją w miejsce starej, umieszczając informację o dokonanej zmianie wraz z datą i numerem wersji tekstu.
  • Korekta redakcyjna – może zostać opublikowana w celu skorygowania ważnego błędu popełnionego przez redakcję czasopisma, wpływającego na rzetelność naukową, reputację autorów lub czasopisma. Redakcja przygotowuje nową, poprawioną wersję artykułu i zamieszcza ją w miejsce starej, umieszczając informację o dokonanej zmianie wraz z datą i numerem wersji tekstu.
  • Adnotacja redakcji – jeśli w odniesieniu do opublikowanego artykułu zgłoszono zastrzeżenia (w szczególności dotyczące rzetelności danych badawczych) i toczy się postępowanie wyjaśniające, redakcja informuje o tym czytelników przez zamieszczenie stosownej adnotacji na stronie internetowej artykułu. Treść artykułu jest dostępna dla czytelników na dotychczasowych zasadach.

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w zależności od jego rezultatu, adnotacja jest usuwana, zastępowana sprostowaniem lub adnotacją wyjaśniającą powód wycofania publikacji.

Wycofanie opublikowanego artykułu

Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu ze strony internetowej w sytuacji, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie udowodnione rażące naruszenie zasad etyki w nauce (fabrykowanie czy fałszerstwo danych, prowadzenie badań z udziałem ludzi czy wykorzystaniem zwierząt bez odpowiedniej zgody, naruszenie własności intelektualnej, nieujawniony konflikt interesów wpływający na obiektywizm i rzetelność autora), artykuł zawiera treści zniesławiające, naruszające dane osobowe czy prawa osób trzecich lub też zostanie wydany sądowy wyrok nakazujący usunięcie artykułu.

W przypadku wycofania artykułu z publikacji zachowane zostają metadane artykułu (w tym nazwiska autorów, afiliacje, tytuł publikacji), natomiast jego treść (w wersji HTML i PDF) jest usuwana ze strony internetowej czasopisma, baz repozytoryjnych i indeksujących, a w jej miejsce Redakcja zamieszcza oświadczenie o powodzie usunięcia. Na życzenie autorów Redakcja umożliwia zamieszczenie na stronie internetowej czasopisma także autorskiego oświadczenia wyjaśniającego.