Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł nie był dotąd nigdzie publikowany i nie został równolegle zgłoszony do publikacji w innym czasopiśmie.
 • Zgłaszany tekst nie narusza praw autorskich innych osób.
 • W artykule wymieniono wszystkich autorów, którzy przyczynili się do jego powstania, podano ich afiliacje i identyfikatory ORCID (jeśli posiadają).
 • W artykule ujawniono wszystkie źródła finansowania prac badawczych i analitycznych.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi redakcji, w tym także w odniesieniu do wprowadzonych sekcji, stylu cytowań (Vancouver Style) i zasad opracowania bibliografii.
 • Materiały ilustracyjne zamieszczono w oddzielnych plikach graficznych, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi.
 • Do tekstu dołączono ustrukturyzowany abstrakt (do 250 słów) oraz słowa kluczowe (nie mniej niż 3).
 • Autor/Współautorzy przygotowali Oświadczenie autora/współautorów i zapoznali się z umową licencyjną.

Wytyczne dla autorów

Artykuły do publikacji są przyjmowane wyłącznie w formie zgłoszeń elektronicznych dokonanych przez użytkowników zarejestrowanych w systemie. Zgłaszane do publikacji artykuły powinny być zgodne z profilem wydawniczym czasopisma i spełniać wymogi formalne.

Opłaty

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułów.

Przygotowanie tekstu

Uwagi ogólne

 1. Objętość artykułu wraz z materiałem ilustracyjnym i bibliografią powinna mieścić się w przedziale 8-15 stron.
 2. Włączony do pracy materiał ilustracyjny (tablice, rysunki) powinien zostać umieszczony we właściwych miejscach w tekście.
 3. Oryginalne pliki, zawierające dane prezentowane w tabelach oraz wykresy i rysunki należy przesłać dodatkowo w formatach: .xls, .xlsx, .jpg, .png, .tif, .gif. Pliki te powinny być opisane i ponumerowane zgodnie z numeracją nadaną im w tekście (np. Tablica 1, Rysunek 2, itd.). Każdy element graficzny należy przesłać w oddzielnym pliku.

Tekst pracy i układ elementów tekstu

 1. Imię i nazwisko Autora, tytuł/stopień naukowy/zawodowy (czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyrównanie do lewej).
 2. Nazwa instytucji reprezentowanej – tzw. afiliacja – uczelnia, wydział/instytut (czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyrównanie do lewej).
 3. Numer ORCID (czcionka Times New Roman, 10 pkt, wyrównanie do lewej).
 4. Adres do korespondencji z autorem zgłaszającym: nazwa instytucji reprezentowanej, ulica, kod pocztowy, kraj, telefon, e-mail (czcionka Times New Roman, 10 pkt, wyrównanie do lewej).
 5. Tytuł artykułu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, pogrubienie, wyśrodkowanie).
 6. Streszczenie w języku pracy (150–200 słów), skonstruowane tak, aby odzwierciedlało strukturę tekstu (cel, problem badawczy, materiał i metody, wyniki, wnioski) oraz słowa kluczowe – co najmniej 3 słowa/frazy niebędące powtórzeniem tytułu pracy (czcionka Times New Roman, 10 pkt).
 7. Tekst właściwy artykułu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z każdej strony, tekst wyjustowany obustronnie, pojedyncze spacje między wyrazami, wyłączona funkcja dzielenia wyrazów, wcięcia akapitowe 1,25 cm).
 8. Bibliografia (czcionka Times New Roman, 12 pkt).
 9. Streszczenie (150-200 słów) i słowa kluczowe w języku angielskim (dla artykułów przygotowanych w języku polskim) lub polskim (dla artykułów opracowanych w języku angielskim) odzwierciedlające streszczenie w języku pracy zamieszczone na wstępie (czcionka Times New Roman, 10 pkt).

Uwagi szczegółowe

 1. W tekście należy wprowadzić zasadniczy podział logiczny. Poszczególne partie tekstu należy oznaczać numerami (cyfry arabskie) i śródtytułami. Numeracja powinna obejmować także Wstęp i Podsumowanie. Dopuszczalna jest dwupoziomowa struktura zagłębienia śródtytułów (1, 2, 3, … 1.1, 2.1, 3.1). Śródtytuły pierwszego stopnia należy podawać czcionką 12 pkt pogrubioną, śródtytuły drugiego stopnia czcionką 10 pkt pogrubioną.
 2. Należy wprowadzić numerację stron – ciągłą w obrębie całej pracy, a numer podawać w prawym dolnym rogu strony.

Wyróżnienia w tekście

 • Kursywa – dla oznaczenia tytułów, wprowadzanych pojęć i terminów, wyrażeń z języków obcych (jeśli nie są powszechnie stosowane w języku polskim), symboli we wzorach matematycznych, symboli statystycznych
 • Listy numerowane, punktowane – przyjęte punktory stosowane jednolicie w całym tekście pracy

Uwaga! Nie należy stosować w tekście:

 • spacji przed znakami interpunkcyjnymi,
 • automatycznego podziału wyrazów,
 • twardego podziału wierszy (Shift i Enter),
 • wielokrotności spacji w celu uzyskania wcięcia pierwszego wiersza akapitu lub przejścia do kolejnego wiersza,
 • spacji do uzyskania tekstu rozstrzelonego,
 • kropek po śródtytułach, tytułach tabel i rysunków.

Przypisy i cytowania

 1. Rekomendowanym standardem jest standard APA. (w Programie MS Word można korzystać z automatycznych funkcji cytowań i formatowania bibliografii w tym standardzie: Odwołania ― Zarządzaj źródłami/Styl).
  Uwaga! Wprowadzane do tekstu nazwy osobowe powinny składać się z pełnego imienia i nazwiska osoby, zwłaszcza gdy pojawiają się po raz pierwszy.
 2. Przypisy rzeczowe (objaśniające i komentujące fragmenty tekstu głównego) oraz słownikowe (podające znaczenie terminów np. obcojęzycznych) powinny być zamieszczone w dolnej części tej samej strony, na której zostały przywołane i umieszczone ich cyfrowe odsyłacze. Stosowanie tego rodzaju przypisów nie jest zalecane i należy je ograniczyć do niezbędnego minimum. Ich układ powinien być ciągły dla całego tekstu pracy.
 3. Przypisy bibliograficzne (cytowania). Powołania na literaturę w tekście należy zaznaczać poprzez umieszczenie w nawiasach okrągłych nazwiska autora (bez imienia lub jego inicjałów) i roku wydania publikacji. Jeśli nazwisko autora cytowanej pracy pojawia się w tekście, w nawiasie podać należy wyłącznie rok publikacji pracy. Jeśli fragment tekstu innego autora przytaczany jest dosłownie, należy ująć go w cudzysłów, a w nawiasie obok nazwiska autora i roku wydania publikacji umieścić także numer strony, z której pochodzi tekst.
  Tekst tekst tekst (Nazwisko, rok); „Tekst tekst tekst” (Nazwisko, rok, s.).
 4. Jeśli praca ma wielu autorów stosuje się następujące zasady:
  W przypadku dwóch autorów w powołaniu podać należy obydwa nazwiska oddzielone przecinkiem: Tekst tekst tekst (Nazwisko1, Nazwisko2, rok).
  W przypadku trzech, czterech lub pięciu autorów przy pierwszym powołaniu w tekście wymienić należy wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami. W kolejnych powołaniach tej samej pracy należy podać tylko nazwisko pierwszego autora, a następne nazwiska zastąpić skrótem i in.: Tekst tekst tekst  (Nazwisko1, Nazwisko2, Nazwisko3, Nazwisko4, rok). Tekst tekst tekst  (Nazwisko1 i in., rok)
  W przypadku publikacji, która ma sześciu i więcej autorów należy podać wyłącznie nazwisko pierwszego z nich, a pozostałe zastąpić skrótem: i in. zarówno w przypadku pierwszego, jak i następnych powołań.
  Przy powoływaniu prac różnych autorów o tym samym nazwisku należy poprzedzić nazwiska inicjałami imion autorów (nawet jeśli daty publikacji są różne). Pomoże to uniknąć niejednoznaczności i pozwoli odesłać czytelnika do właściwego zapisu w bibliografii załącznikowej: Tekst tekst tekst (Kowalski, A., rok). Tekst tekst tekst (Kowalski, B., rok).
  W wypadku powołania w tym samym fragmencie tekstu więcej niż jednej publikacji należy umieścić wszystkie powołania w jednym wspólnym nawiasie, oddzielając je średnikami i porządkując powołania w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów (pierwszego autora w przypadku pracy zbiorowej): Tekst tekst tekst (Adamowicz, 2021; Bogdanowicz, 2016; Celińska, Wojciechowski, 2023).
  Jeżeli dwa lub więcej dokumentów powoływanych w tekście ma tego samego autora (pierwszy element opisu) i rok wydania, rozróżnia się je poprzez dodanie małych liter (a, b, c itd.) po roku wydania (bez spacji). W bibliografii załącznikowej należy zamieścić rok uzupełniony załączoną w powołaniu literą: Tekst tekst tekst (Kowalski, 2023a). Tekst tekst tekst (Kowalski, 2023b).
  Uwaga! Należy unikać cytowania pośredniego. Cytowanie takie jest dopuszczalne, gdy praca jest trudno dostępna lub dostępna tylko w nieznanym autorowi języku. W takim wypadku w tekście należy powołać pracę oryginalną oraz źródło wtórne poprzedzone przyimkiem za: (z dwukropkiem). W bibliografii załącznikowej podać należy wyłącznie źródło wtórne:  Tekst tekst tekst (Nazwisko, rok, za: Nazwisko, rok).

Bibliografia załącznikowa

 1. Bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów. Imię autora należy zastąpić jego inicjałem. Nazwisko autora i inicjał imienia należy oddzielić przecinkiem.
 2. Data wydania publikacji powinna być zamieszczona po nazwisku/ach autora/ów pracy w nawiasie okrągłym.
 3. Tytuł publikacji powinien być wyróżniony kursywą; w opisie artykułu w wydawnictwie zwartym kursywą należy wyróżnić tytuł dokumentu macierzystego; w przypadku artykułu w czasopiśmie kursywą należy wyróżnić tytuł czasopisma.
 4. Obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego:

  Wydawnictwo zwarte (książka)
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Nazwisko, I. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Przykład: Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.). (2018). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
  Artykuł z czasopisma
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopismatom(nr), strony od–do. DOI
  Przykład: Sun, L., Shapiro, J.M. (2022). A linear panel model with heterogeneous coefficients and variation in exposure. Journal of Economic Perspectives, 36(4), 193–204. DOI: 10.1257/jep.36.4.193.
  Artykuł w pracy zbiorowej
  Tytuł pracy zbiorowej (dokumentu macierzystego) należy poprzedzić określeniem W:
  Zakres stron, na których opublikowana została praca, podaje się po tytule pracy zbiorowej w nawiasach okrągłych i poprzedza skrótem
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu w pracy zbiorowej. W: I. Nazwisko (red.). Tytuł pracy zbiorowej (książki) (s. strony od–do). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
  Przykład: Mineshima, A., Poplawski-Ribeiro, M., Weber, A. (2014). Size of fiscal multipliers. W: C. Cotarelli, P. Gerson, A. Senhadji (red.). Post-Crisis Fiscal Policy (s. 315–372). Cambridge: MIT Press.
  Dokument elektroniczny
  Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł publikacji. Źródło [online]. Dostępny w Internecie: adres strony internetowej [dostęp: rrrr-mm-dd].
  Przykład: Szulc, M. (2022). Krajowy System e-Faktur zaliczył falstart. Dziennik Gazeta Prawna, 17 stycznia [online]. Dostępny w Internecie: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8334336,vat-krajowy-system-e-faktur.html [dostęp: 2022-03-31].
 1. Po każdym opisie stawiana jest kropka.
 2. Nie należy wprowadzać podziału na rodzaje publikacji (np. książki, artykuły z czasopism).
 3. Nie należy włączać do bibliografii aktów prawnych – informacje o tego typu dokumentach należy zamieszczać w tekście pracy.

Tabele

 1. Dla zestawień słowno-liczbowych należy przyjąć nazwę tabela.
 2. Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (numeracja ciągła w obrębie pracy) i opatrzone tytułami. Po tytułach nie stawia się kropek.
 3. Każdą kolumnę (także pierwszą) należy opatrzyć nagłówkiem pisanym z dużej litery Nagłówki kolumn powinny być wyśrodkowane.
 4. Prezentowane dane liczbowe powinny być wyśrodkowane, a informacje słowne wyjustowane do lewego marginesu.
 5. W tabelach nie należy zostawiać pustych komórek. W przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne:
  • kreska (―) – zjawisko nie występuje;
  • zero (0)  – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi;
  • kropka (.)  –  zupełny brak informacji lub brak wiarygodnych danych;
  • (X) –  wypełnienie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe.
 6. Adnotacje dotyczące zawartości tabeli umieszcza się bezpośrednio po jej treści, przed informacją o źródle. Jeśli w tabeli użyto skrótów lub skrótowców należy je wyjaśnić w adnotacji głównej. W przypadku, gdy użyte skróty powtarzają się w kolejnych tabelach, adnotacja z wyjaśnieniem powinna znaleźć się pod każdą tabelą.
  Informacja o źródle powinna być zamieszczona pod każdą tabelą. W przypadku tabel zawierających wyniki badań autora należy podać: Źródło: opracowanie własne.

Rysunki

 1. Dla rysunków, wykresów, diagramów, schematów należy przyjąć nazwę rysunek.
 2. Rysunki powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (numeracja ciągła w obrębie pracy) i opatrzone zamieszczonymi pod rysunkami podpisami. Po tytułach nie stawia się kropek.
 3. Pod każdym rysunkiem, podobnie jak w wypadku tabel, należy zamieścić informację o źródle.
 4. Ze względu na prawa autorskie oraz małą rozdzielczość nie należy włączać do pracy ilustracji importowanych z Internetu. Minimalna dopuszczalna rozdzielczość dla ilustracji i fotografii to 300 dpi.

infografika

Uwaga! Jeżeli prezentuje się nie więcej niż trzy wartości liczbowe należy wpisać je w tekst pracy, unikając przedstawiania ich w formie rysunku (diagramu kołowego, wykresu słupkowego itp.). Jeśli wartości liczbowych jest więcej niż trzy, należy wziąć pod uwagę tabelę lub rysunek.

Wzory matematyczne powinny być ponumerowane liczbami arabskimi, umieszczonymi w nawiasach okrągłych po prawej stronie wzoru. Zmienne należy wyróżnić kursywą. Stałe i liczby – czcionką prostą. Tekst objaśniający znaczenie użytych symboli należy umieścić bezpośrednio pod wzorem w oddzielnych wierszach.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Tarnowska z siedzibą: ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, kontakt: at@atar.edu.pl.

Wprowadzone do systemu dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji procesu wydawniczego. Ich podanie jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w przypadku zleceniobiorców.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Wycofanie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem procesu publikacyjnego (w przypadku Autora) lub współpracy (w przypadku Recenzenta, Redaktora, Korektora). W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Redakcją czasopisma: pel@atar.edu.pl

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO, jeśli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.