O czasopiśmie

„Problems of Economics and Law” to recenzowany półrocznik interdyscyplinarny publikowany przez pracowników Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akademii Tarnowskiej (wcześniej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie). Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Krzysztof Firlej. Czasopismo służy prezentacji badań własnych nie tylko pracowników Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Akademii, ale także krajowej i międzynarodowej społeczności akademickiej zainteresowanej naukami ekonomicznymi i prawnymi oraz tzw. debiutom studenckim.

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, zawierające wyniki badań z zakresu ekonomii, życia gospodarczego, polityki społecznej i socjalnej oraz prawa i administracji. Teksty do publikacji są przyjmowane w trybie ciągłym.

Czasopismo ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu (open access), a prace publikowane są w językach polskim i angielskim.

„Problems of Economics and Law” zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem:  ISSN 2657-4888.

Publikacja artykułów jest bezpłatna. Artykuły wydawane są na zasadzie otwartego dostępu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl

Przypisane dyscypliny naukowe:

 • ekonomia i finanse
 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki prawne

Artykuły

Czasopismo „Problems of Economics and Law” przyjmuje do publikacji następujące rodzaje artykułów:

 • badania oryginalne,
 • teksty przeglądowe,
 • recenzje
 • sprawozdania z konferencji
 • komunikaty
 • debiuty naukowe studentów

Indeksacja w bazach danych:

 • ARIANTA
 • ICI Journals Master List