Dane badawcze

Dane badawcze to zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), niezbędne do oceny wyników badań naukowych. Dane badawcze to zarówno dane surowe (uzyskane bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego), jak i dane przetworzone.

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, nie wymaga przedłożenia planu zarządzania danymi, ani ich zdeponowania w wybranym repozytorium, oczekuje jednak od autorów gotowości do przedłożenia nieprzetworzonych danych źródłowych, szczególnie na potrzeby recenzji i oceny oryginalności pracy. Udostępnione dane badawcze nie są publikowane.

Redakcja zachęca autorów do udostępniania danych badawczych poprzez umieszczanie ich w otwartych repozytoriach dziedzinowych. Informacja o takim udostępnieniu wraz z numerem DOI lub adresem URL danych powinna zostać zamieszczona w artykule.

Wszelkie ograniczenia dotyczące dostępu do danych wykorzystanych w artykule należy zgłosić redaktorowi prowadzącemu. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstu, jeśli nie będzie możliwości dostępu do minimalnego zbioru danych niezbędnych do weryfikacji przedstawionych w artykule wyników.

Nieuczciwe praktyki

Fabrykowanie i fałszowanie wyników badań stanowi rażące naruszenie podstawowych zasad etycznych w nauce:

  • fabrykowanie wyników badań polega na ich zmyślaniu i przedstawianiu jako prawdziwych;
  • fałszowanie wyników badań polega na zmienianiu wyników badań lub pomijaniu danych niewygodnych.

Działania redakcji w przypadku podejrzenia o fabrykowanie lub fałszowanie danych

  1. W razie dostrzeżenia nieprawidłowości polegających na fabrykowaniu lub fałszowaniu danych w zgłoszonym do publikacji tekście redakcja prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, kierując się wytycznymi COPE.
  2. Jeśli w wyniku postępowania wyjaśniającego, redakcja potwierdzi, że dane zostały sfabrykowane lub zafałszowane praca jest wycofywana z procesu redakcyjnego (odrzucana) na każdym jego etapie.
  3. Jeśli sfabrykowanie lub fałszerstwo danych zostanie wykryte po publikacji, redakcja wycofuje artykuł ze strony internetowej oraz baz indeksujących i oznacza powód takiego działania.
  4. W przypadku, gdy w wyniku postępowania wyjaśniającego zostanie potwierdzone sfabrykowanie lub fałszerstwo danych, redaktor naczelny podejmuje decyzję o powiadomieniu instytucji zatrudniającej autora.