Procedura recenzji

Procedurze recenzji podlegają przedkładane do publikacji prace oryginalne, przeglądowe, studia przypadków i analizy. Nie są kierowane do recenzji: listy do redakcji, doniesienia pokonferencyjne, artykuły recenzyjne, choć redakcja zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii recenzentów w odniesieniu do wybranych tekstów. Recenzja jest poprzedzona wstępną opinią redakcyjną, w ramach której weryfikowane są:

 • zgodność tematyki artykułu z profilem czasopisma;
 • formalna poprawność tekstu (zgodność z wytycznymi redakcji);
 • prawidłowość doboru metod statystycznych i wykonanych obliczeń;
 • oryginalność pracy (ewaluacja w systemie antyplagiatowym).
 • oświadczenia złożone przez autorów dotyczące oryginalności pracy i potencjalnych konfliktów interesów;

Procedura recenzji odnosi się do zewnętrznej opinii specjalistycznej, tzw. peer-review.

Przed rozpoczęciem procesu oceny redakcja prosi recenzentów o:

 • upewnienie się, że nie istnieje konflikt interesów – recenzent jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie (zob. wzór); jeżeli recenzent podejrzewa konflikt, nie powinien przyjmować zaproszenia do opracowania recenzji;
 • zapoznanie się z Etyką publikacyjną wydawcy, zwłaszcza zasadami dotyczącymi recenzentów: zasadą komunikacji z redakcją, terminowości, rzetelności, obiektywizmu, weryfikacji rzetelności naukowej, poufności i przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Proces recenzji

 1. Do recenzji zewnętrznej kierowane są wyłącznie artykuły, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez redakcję na etapie wstępnej ewaluacji (m.in. przez wyznaczonych redaktorów tematycznego i statystycznego, jeśli manuskrypt zawiera materiał statystyczny).
 2. Recenzję powierza się dwóm niezależnym recenzentom, reprezentującym różne ośrodki naukowe (akademickie), niebędące miejscem pracy autora.
 3. Recenzentów wyznacza się spośród samodzielnych pracowników naukowych posiadających dorobek z obszarów badawczych zgodnych z tematyką artykułu. Jeżeli tekst artykułu jest w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej spoza kraju pochodzenia autora artykułu.
 4. Recenzja jest prowadzona w trybie double-blind review, co oznacza, że tożsamość autora nie jest ujawniana recenzentowi i odwrotnie – autor nie zna nazwiska recenzenta. Nie są także ujawniane miejsca pracy autora i recenzenta. Za anonimizację artykułów i recenzji odpowiada redaktor kierujący do recenzji.
 5. Pełna treść artykułu jest udostępniana recenzentowi w elektronicznym systemie publikacji czasopisma, po uzyskaniu zgody na opracowanie recenzji i złożeniu przez recenzenta oświadczenia dotyczącego konfliktu interesów.
 6. Recenzja jest wykonywana w formie elektronicznej, z wykorzystaniem udostępnionego przez redakcję formularza.
 7. Opinia recenzenta zawiera jednoznaczną ocenę zgodności treści artykułu z tytułem, a także poprawności sformułowania celu pracy, doboru metod badawczych, doboru materiału źródłowego, przedmiotu badań, przedstawienia wyników badań i ich analizy, jak również wniosków i rekomendacji oraz doboru literatury i sposobu jej cytowania. Formularz zawiera dodatkowo ogólną ocenę punktową strony metodycznej i formalnej artykułu, jak również strony merytorycznej (w skali 0–5, gdzie 0 jest oceną najniższą). Recenzent powinien uzasadnić swoją ocenę, formułując dodatkowo uwagi szczegółowe. Recenzja zawiera jednoznaczną rekomendację recenzenta dotyczącą dopuszczenia pracy do publikacji, możliwej publikacji po wprowadzeniu poprawek lub odrzucenia artykułu.
 8. Jeżeli co najmniej jedna recenzja jest negatywna (recenzent stawia wniosek o odrzucenie pracy), artykuł jest odrzucany.
 9. W przypadku, gdy recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, redakcja może powołać trzeciego recenzenta.
 10. Jeżeli obie recenzje są pozytywne (recenzenci wnioskują o przyjęcie do druku), ale w przynajmniej jednej z nich są zawarte rekomendacje „dużych” zmian lub końcowa ocena punktowa w obydwu ocenianych obszarach jest nie wyższa niż 2, redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu pracy.
 11. W przypadku rekomendacji znaczących zmian w tekście recenzent ma możliwość zastrzec sobie prawo do kolejnej recenzji po wprowadzeniu przez autora poprawek. W takim przypadku redakcja uruchamia drugą turę recenzji, a praca jest oceniana wyłącznie przez recenzenta, który zrobił takie zastrzeżenie.
 12. Autorowi przysługuje prawo do zapoznania się z treścią recenzji; recenzja jest udostępniana autorowi w elektronicznym systemie publikacji czasopisma przed redaktora prowadzącego.
 13. Autor ma obowiązek odnieść się pisemnie do uwag zawartych w recenzji oraz wprowadzić w tekście rekomendowane przez recenzenta i redakcję zmiany w ustalonym przez redakcję terminie. W przypadku zmiany treści artykułu, autor jest zobowiązany dostarczyć dodatkowo (w oddzielnym pliku) opis wprowadzonych zmian.
 14. W sytuacji odmowy wprowadzenia rekomendowanych przez recenzenta lub redakcję zmian, autor powinien przedstawić stosowne wyjaśnienie. Jeśli wyjaśnienie nie jest satysfakcjonujące redaktor naczelny może podjąć decyzję o odrzuceniu artykułu.
 15. Ostateczną decyzję o skierowaniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu podejmuje redaktor naczelny.