Informacje dla recenzentów

Recenzja ma na celu określenie naukowej, merytorycznej wartości manuskryptu, jego oryginalności i wkładu w rozwój dyscypliny. Recenzent bierze udział w procesie oceny manuskryptu, a jego opinia pomaga redaktorowi naczelnemu w podjęciu decyzji o dopuszczeniu tekstu do publikacji lub jego odrzuceniu.

Równie ważnym zadaniem recenzenta jest pomoc autorowi w uzupełnieniu i udoskonaleniu tekstu w sposób umożliwiający rzetelną prezentację przeprowadzonej pracy badawczej, właściwy układ tekstu, jasny i klarowny wywód. Dlatego prosimy, aby wszelkim ocenom negatywnym i uwagom krytycznym towarzyszyły sugestie dotyczące koniecznych uzupełnień i udoskonaleń. Recenzent powinien być  sprzymierzeńcem autora w dążeniu do doskonalenia warsztatu badacza i komunikacji naukowej.

Przed rozpoczęciem procesu oceny prosimy recenzentów o:

  • upewnienie się, że nie istnieje konflikt interesów – recenzent jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie (zob. wzór), a jeśli podejrzewa konflikt, nie powinien przyjmować zaproszenia do opracowania recenzji;
  • zapoznanie się z Etyką publikacyjną wydawcy, zwłaszcza zasadami dotyczącymi recenzentów: zasadą komunikacji z redakcją, terminowości, rzetelności, obiektywizmu, weryfikacji rzetelności naukowej, poufności i przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Tryb oceny

Recenzent ocenia pracę w elektronicznym systemie publikacji czasopisma, korzystając z ustrukturyzowanego formularza oceny. Recenzja prowadzona jest w trybie double-blind review, co oznacza, że nasi recenzenci pozostają anonimowi w trakcie procesu recenzowania i po jego zakończeniu.

Komunikacja z redakcją

  • Open Journal Systems, w którym wykonywana jest recenzja, umożliwia komunikację recenzenta z redakcją zarówno na etapie przygotowywania recenzji, jak i po jej zakończeniu. Dzięki temu redakcja może szybko rozwiązywać pojawiające się problemy.
  • Przesyłając recenzję, recenzent może załączyć w systemie dodatkowy, poufny komentarz dla redakcji, który nie jest widoczny dla autora.
  • Jeśli recenzent ma wątpliwości dotyczące danych badawczych lub ich interpretacji, redakcja może zobowiązać autora do dostarczenia nieprzetworzonych danych