Autorstwo tekstów

W pracach zgłaszanych do publikacji należy wskazać jako autorów wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie tekstu, w tym opracowanie koncepcji pracy, pozyskiwanie, analiza i interpretacja danych, stworzenie narzędzi (np. urządzeń pomiarowych lub oprogramowania) umożliwiających pozyskiwanie i analizę danych, stworzenie pierwotnej wersji tekstu, jego redakcja, korekta merytoryczna i rewizja.

Osoby, których wkład był niewielki (np. zdobycie środków finansowych, udostępnienie aparatury, zbieranie danych, ogólny dostęp nadzór nad grupą badawczą) powinny zostać wymienione np. w „Podziękowaniach”, natomiast osoby, które takiego wkładu nie wniosły, nie powinny się znaleźć na liście autorów.

Kolejność podawania nazwisk powinna być zaakceptowana przez wszystkich autorów przed zarejestrowaniem artykułu w systemie publikacyjnym.

Działania redakcji zapobiegające nieuczciwym praktykom

 1. Redakcja przeciwdziała nieuczciwym praktykom związanym z nieprawidłowym wskazaniem autorstwa, w tym zjawiskom określanym jako: autor widmo (ghost author, ghostwriter), autor gościnny (guest author), autor grzecznościowy (gift author).
 • Autor-widmo (ghost author) – osoba pominięta w wykazie autorów, mimo że jej wkład w powstanie pracy był istotny, np. osoba zajmująca się analizą danych.
 • Pisarz-widmo (ghostwriter) – osoba pominięta w wykazie autorów, która wniosła istotny wkład w tworzenie, redagowanie i korygowanie tekstu.
 • Autor gościnny (guest author), autor grzecznościowy (gift author) – osoba ujęta w wykazie autorów, chociaż nie wniosła bezpośredniego wkładu w powstanie tekstu (np. przełożony autora, osoba, której ‘sprezentowano’ autorstwo w celu wzmocnienia CV lub w zamian za dopisanie do publikacji autora grzecznościowego).
 1. Podczas rejestracji artykułu w systemie publikacyjnym autor zgłaszający składa oświadczenie o oryginalności pracy i nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich; oświadczenie musi być podpisane przez wszystkich współautorów.
 2. Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu, odpowiednio dla: przygotowania badań (A), gromadzenia danych (B), analizy statystycznej uzyskanych wyników (C), interpretacji uzyskanych wyników (D), przygotowania wersji pierwotnej tekstu (E), przeglądu literatury (F), korekty i rewizji tekstu (G) oraz oświadczenia, że wszyscy wskazani autorzy spełniają kryterium autorstwa, a żadna osoba spełniająca to kryterium nie została pominięta.
 3. Każdy z autorów musi zatwierdzić zgłaszaną i znacznie zmodyfikowaną wersję tekstu, która wiąże się z jego wkładem w powstanie utworu.

Zmiany w wykazie autorów

 1. Zmiany w wykazie autorów publikacji powinny być zgłoszone przez autora korespondencyjnego redaktorowi prowadzącemu.
 2. Zmiany te są dopuszczalne w przypadku wprowadzenia rekomendowanych przez recenzenta znaczących zmian w treści pracy, które wymagają zmian w wykazie autorów (np. dodanie nowych danych, wymagające dodania nowego autora lub usunięcie fragmentu tekstu, pociągające za sobą usunięcie jego autora).
 3. Wszystkie zmiany w wykazie autorów (np. dodanie lub usunięcie autora, zmiana kolejności autorów) muszą być zatwierdzone przez wszystkich współautorów.
 4. Usunięcie nazwiska autora z pracy przedłożonej do publikacji wymaga jego pisemnej zgody.
 5. Autor, który zmienił nazwisko w trakcie procesu publikacyjnego powinien zgłosić taką zmianę redaktorowi prowadzącemu.

Identyfikacja autora

Redakcja zachęca autorów do podawania identyfikatora ORCID ID. Identyfikator jest umieszczany w przy nazwisku autora na stronie informacyjnej artykułu oraz w tekście publikacji. Podanie identyfikatora ORCID umożliwia jednoznaczną identyfikację autora i jego dorobku w całym przebiegu kariery naukowej, niezależnie od miejsca pracy, stanowiska, stopnia i tytułu naukowego czy zmiany nazwiska.

Autorów nieposiadających konta w systemie ORCID zachęcamy do rejestracji i uzyskania indywidualnego identyfikatora naukowca. ORCID to niezależna organizacja non-profit , której celem jest umożliwienie gromadzenia informacji o przebiegu kariery zawodowej, wynikach badań i publikacjach w jednym miejscu. ORCID jest zintegrowany z wieloma platformami wydawniczymi, instytucjami i systemami wymiany danych na całym świecie.

Afiliacja autora

 1. Zgłaszając tekst do publikacji, należy wskazać afiliacje poszczególnych autorów.
 2. Jako afiliację autor wskazuje instytucję, która przyczyniła się do powstania utworu.