Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.446

Słowa kluczowe:

kapitał ludzki, kształcenie ustawiczne, wzrost kompetencji, kształcenie zawodowe, konkurencyjność, motywacja

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę znaczenia kapitału ludzkiego w funkcjonowaniu gospodarki, a w szczególności przedsiębiorstw. Zaprezentowano pojęcie kapitału ludzkiego, zwracając uwagę na różnorodność definicji. Najwięcej miejsca poświęcono jakości kapitału ludzkiego oraz sposobom jej poprawy, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia ustawicznego. Podkreślono znaczenie kompetencji, a także przedstawiono różne instrumenty służące ich podniesieniu. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione analizą danych statystycznych ilustrujących udział osób dorosłych w różnych formach kształcenia w Polsce i Unii Europejskiej.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bal-Woźniak, T. (2003). Kreowanie kapitału intelektualnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1, 141–150.   Google Scholar

Becker, G. S. (1964). Human Capital. A Theoretical Analysis with special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research.   Google Scholar

Bielski, I. (2007). Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie innowacyjnym. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 9–20.   Google Scholar

Bratnicki, M., Strużyna, J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.   Google Scholar

Czarnik, S., Górniak, J., Jelonek, M. i in. (2021). Bilans kapitału ludzkiego: raport podsumowujący wyniki badań 2019–2020. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.   Google Scholar

Eurostat. (2016). Classification of learning activities (CLA). Manual. Luxembourg: Publications Office of the European Union.   Google Scholar

Eurostat. (2022). Participation rate of employees in education and training (last 4 weeks) by sex, age and occupation. W: Eurostat: Data Browser. Dostępny w Internecie: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/trng_lfs_04/default/table?lang=en [dostęp: 2022-09-05].   Google Scholar

Giza-Poleszczuk, A., Marody, M., Rychard, A. (2000). Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN   Google Scholar

Górniak, J., Strzebońska, A., Worek, B. (2019). Rozwój kompetencji: uczenie się dorosłych i sektor rozwojowy. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.   Google Scholar

Griffin, R. W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Grotowska-Leder, J. (2014). Rzecz o kształceniu dorosłych. Lifelong learning w Polsce, w perspektywie Unii Europejskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 50, 117–135.   Google Scholar

Haber, L. H. (1996). Managment. Zarys zarządzania małą firmą. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.   Google Scholar

Krzysztofek, A., Kumańska, W. (2011). Wpływ motywowania pracowników na efektywność pracy w przedsiębiorstwie. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 15(2), 41–52.   Google Scholar

Majowska, M. (2004). Problemy badania wpływu kapitału ludzkiego na zachowania przedsiębiorcze. W: M. Juchnowicz (red.). Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Warszawa: Poltext.   Google Scholar

Perceptions on adult learning and continuing vocational education and training in Europe: Second opinion survey: Vol. 1 Member States. Luxembourg: Publications Office. CEDEFOP reference series, No 117. Dostępny w Internecie: http://data.europa.eu/doi/10.2801/6647 [dostęp: 2022-08-08].   Google Scholar

OECD. (2001). Lifelong learning for all. Policy directions. Dostępny w Internecie: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DEELSA/ED/CERI/CD(2000)12/PART1/REV2&docLanguage=En [dostęp: 2022-09-04].   Google Scholar

Penc, J. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.   Google Scholar

Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.   Google Scholar

Strużyna, J. (2002). Obrazy kapitału całkowitego firmy. Organizacja i Kierowanie, 1, 99–106.   Google Scholar

UNESCO. (2012). International Standard Classification of Education ISCED 2011. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.   Google Scholar

US. (2012). Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w Polsce w 2010 r. Gdańsk: Urząd Statystyczny w Gdańsku.   Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082.   Google Scholar

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. T.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 690.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-11-07

Jak cytować

Koptiew, D., & Puzio-Wacławik, B. (2022). Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego. Problems of Economics and Law, 7(1), 52–65. https://doi.org/10.55225/pel.446

Numer

Dział

Ekonomia