Rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.414

Słowa kluczowe:

przemysły kreatywne, przemysły kultury, gospodarka kreatywna, kreatywność

Abstrakt

Cel artykułu: Celem pracy jest określenie rozwoju przemysłów kreatywnych w Polsce.

Materiały i metody: W badaniach posłużoną się metodą desk research. Wykorzystano bogaty dorobek krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, której kryterium doboru była wysoka jakość, oryginalność oraz aktualność. W badaniach empirycznych obejmujących lata 2010–2018 wykorzystano dane pochodzące z publikacji Rola gospodarki kreatywnej w Polsce, która została przygotowana przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Rezultaty: Kwerenda literatury przedmiotu umożliwiła przeprowadzenie charakterystyki przemysłów kreatywnych i określenie ich znaczenia w procesie rozwoju gospodarki. Omówione zostały uwarunkowania teoretyczne przemysłów kreatywnych. Kolejno podjęto zagadnienia: pojęcia i istoty przemysłów kreatywnych; ekonomicznych i pozaekonomicznych aspektów ich rozwoju; roli kultury w procesie rozwoju przemysłów kreatywnych. W obszarze empirycznym pracy przedstawiono wyniki analizy rozwoju przemysłów kreatywnych w Polsce w latach 2010–2018.

Wnioski: Wśród wszystkich działów PKD działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem to dominująca pozycja w aspekcie partycypacji działu w wartości dodanej brutto ogółem w gospodarce oraz jako segmentu gospodarki kreatywnej. Najwyższą dynamiką wzrostu we wspomnianych aspektach charakteryzowały się badania naukowe i prace rozwojowe, natomiast największym spadkiem – działalność wydawnicza. Badania naukowe i prace rozwojowe to także działy, w których odnotowano największą dynamikę wzrostu liczby firm i osób pracujących.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bąkowska, K., Marczewski, K., Sawulski, J., Sztolsztejner, A. (2020). Rola gospodarki kreatywnej w Polsce. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. Dostępny w Internecie: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/07/PIE-Raport_Gospodarka_kreatywna.pdf [dostęp: 2022-03-01].   Google Scholar

Boix, R., Capone, F., Propris, L. D., Lazzeretti, L., Sanchez, D. (2016). Comparing creative industries in Europe. European Urban and Regional Studies, 23(4), 935–940. DOI: 10.1177/09697764145411. DOI: https://doi.org/10.1177/0969776414541135   Google Scholar

Creative Industries Mapping Documents 2001. (2001). London: Department of Culture, Media and Sport. Dostępny w Internecie: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183544/2001part1-foreword2001.pdf [dostęp: 2022-03-10].   Google Scholar

Florida, R. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.   Google Scholar

Gouvea, R., Vora, G. (2018). Creative industries and economic growth: stability of creative products exports earnings. Creative Industries Journal, 11(1), 22–53. DOI: 10.1080/17510694.2017.1416529. DOI: https://doi.org/10.1080/17510694.2017.1416529   Google Scholar

GUS. (2018). Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014–2016. Warszawa–Kraków: Główny Urząd Statystyczny, s. 31.   Google Scholar

Kasprzak, R. (2013). Przemysły kreatywne w Polsce – uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Kamon Consulting.   Google Scholar

Klasik, A. (2010). Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych. W: A. Gwóźdź (red.). Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.   Google Scholar

Kontrimienė, V., Melnikas, B. (2017). Creative industries: Development processes under contemporary conditions of globalization. Business, Management and Economics Engineering, 15(1), 109–126. DOI: 10.3846/bme.2017.340. DOI: https://doi.org/10.3846/bme.2017.340   Google Scholar

Krapiński, B., Rybacka, M., Szlachta, P., Szultka, S. (2012). Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dostępny w Internecie: https://www.parp.gov.pl/publica tions/publication/klastry-w-sektorach-kreatywnych-motory-rozwoju-miast-i-regionow [dostęp: 2022-02-20].   Google Scholar

Lampel, J., Germain, O. (2016). Creative industries as hubs of new organizational and business practices. Journal of Business Research, 69(7), 2327–2333. DOI: 10.1016/j.jbusres.2015.10.001. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.001   Google Scholar

Li, F. (2020). The digital transformation of business models in the creative industries: A holistic framework and emerging trends. Technovation, 92–93, 102012. DOI: 10.1016/j.technovation.2017.12.004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2017.12.004   Google Scholar

Mackiewicz, M., Michorowska, B., Śliwka, A., Grochowski, M. (2009). Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych: raport końcowy. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Dostępny w Internecie: https://nck.pl/upload/attachments/302357/analiza_potrzeb_i_rozwoju_przemysw_kreatywnych.pdf [dostęp: 2022-03-01].   Google Scholar

Mamica, Ł. (2014). Przemysły kreatywne. W: T. Geodecki, Ł. Mamica (red.). Polityka innowacyjna (s. 79–191). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.   Google Scholar

Marco-Serrano, F., Rausell-Koster, P., Abeledo-Sanchis, R. (2014). Economic development and the creative industries: A tale of causality. Creative Industries Journal, 7(2), 81–91. DOI: 10.1080/17510694.2014.958383. DOI: https://doi.org/10.1080/17510694.2014.958383   Google Scholar

Matiza, V. M. (2020). The role of creative industries in economic development: The human factor development approach. African Journal of Inter / Multidisciplinary Studies, 2(1), 50–61. DOI: 10.51415/ajims.v2i1.833. DOI: https://doi.org/10.51415/ajims.v2i1.833   Google Scholar

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. (2020). Odpowiedź z dnia 31 grudnia 2020 r. na interpelację nr 14755 z dnia 26 listopada Posła na Sejm RP Ireneusza Rasia w sprawie opracowania sektorowych form pomocy i wsparcia dla branż, których działalność została ograniczona w związku z pandemią SARS-CoV-2. Pismo z dnia 31 grudnia 2020 prezentująca stanowisko Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Dostępny w Internecie: https://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBWXK2P/%24FILE/i14755-o1.pdf [dostęp: 2022-03-10].   Google Scholar

Musa Al Hasyim, M. (2019). Creative industry development in Pesantren Tebuireng. Shirkah. Journal of Economics and Business, 4(3), 403–428. DOI: 10.22515/shirkah.v4i3.275. DOI: https://doi.org/10.22515/shirkah.v4i3.275   Google Scholar

OECD. (2021). Economic and social impact of cultural and creative sectors: Note for Italy G20 Presidency Culture Working Group. Dostępny w Internecie: https://www.oecd.org/cfe/leed/OECD-G20-Culture-July-2021.pdf [dostęp: 2022-03-10].   Google Scholar

Oyekunle, O. A. A., Sirayi, M. (2018). The role of creative industries as a driver for a sustainable economy: A case of South Africa. Creative Industries Journal, 11(3), 225–244. DOI: 10.1080/17510694.2018.1480850. DOI: https://doi.org/10.1080/17510694.2018.1480850   Google Scholar

Pięta-Kanurska, M. (2013). Znaczenie sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 290, 71–82.   Google Scholar

Puczkowski, B. (2013). Efektywność ekonomiczna kultur narodowych. Zarządzanie i Finanse, 4(3), 401–411.   Google Scholar

Rakib, M., Yunus, M., Amin, N. (2018). Creative industry development based on entrepreneurship training in developing local economy in parepare city. Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, 2(1), 32–45. DOI: https://doi.org/10.23969/oikos.v2i1.923   Google Scholar

Ratalewska, M. (2015). Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 421–430. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.401.38   Google Scholar

Siemko-Tomaszewska, H. (2008). Sieci służące do uczenia się w Finlandii: raport: analiza wstępna. Warszawa: Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki. Dostępny w Internecie: https://docplayer.pl/15735501-Sieci-slusace-do-uczenia-sie-w-finlandii.html [dostęp: 2022-02-15].   Google Scholar

Simatupang, T., et al. (2008). Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif di Kota Bandung. Jurnal Manajemen Teknologi, 8(1). Dostępny w Internecie: https://media.neliti.com/media/publications/119968-ID-analisis-kebijakan-pengem bangan-industri.pdf [dostęp: 2022-02-15].   Google Scholar

Travkina, E., Sacco, P. L. Morari, B. (2020). Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors. OECD. Dostępny w Internecie: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors [dostęp: 2022-03-01].   Google Scholar

Zaborska-Jagiełło, A., (2012). Kreatywne środowisko jako katalizator rewitalizacji. Czasopismo Techniczne. A, Architektura, 109(12), 77–81.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-25

Jak cytować

Firlej, K. A., & Leś, E. . (2022). Rozwój przemysłów kreatywnych w Polsce. Problems of Economics and Law, 7(1), 37–51. https://doi.org/10.55225/pel.414

Numer

Dział

Ekonomia