Makroekonomiczne i mikroekonomiczne koszty i metody przeciwdziałania bezrobociu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.411

Słowa kluczowe:

bezrobocie, koszty bezrobocia, metody przeciwdziałania bezrobociu, polityka gospodarcza wobec bezrobocia

Abstrakt

Cel artykułu: Celem pracy jest określenie makroekonomicznych i mikroekonomicznych kosztów i metod przeciwdziałania bezrobociu.
Materiały i metody: W badaniach posłużono się metodą desk research. Wykorzystano bogaty dorobek literatury przedmiotu krajowej i zagranicznej, której kryterium doboru była wysoka jakość, oryginalność oraz aktualność. W badaniach empirycznych obejmujących lata 2019–2021 wykorzystano dane pochodzące z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce.

Rezultaty: Na podstawie kwerendy literatury przedmiotu określone zostały uwarunkowania teoretyczne bezrobocia, a na płaszczyźnie makroekonomicznej i mikroekonomicznej omówiono negatywne konsekwencje bezrobocia oraz scharakteryzowano metody przeciwdziałania mu poprzez politykę gospodarczą. W obszarze empirycznym pracy wskazano na niekorzystny wpływ pandemii COVID-19 na bezrobocie w Polsce ogółem oraz w skali województw, jak również scharakteryzowano odpowiedź władz publicznych na perturbacje na rynku pracy w tym okresie.

Wnioski: Problem bezrobocia generuje negatywne skutki (koszty bezrobocia) w ujęciu indywidualnym oraz gospodarczym. Istnieje konieczność implementacji efektywnych działań naprawczych, które umożliwiają walkę z bezrobociem poprzez odpowiednio prowadzoną państwową politykę makroekonomiczną oraz mikroekonomiczną. Przykładem jest tutaj przeciwdziałanie bezrobociu poprzez programy polityki gospodarczej wdrożone w czasie walki z pandemią COVID-19, które wyrażało się w szeregu zdywersyfikowanych działań głównie o charakterze finansowym, których nadrzędnym celem była ochrona miejsc pracy.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Borowska-Kwasik, Z. (1998). Ekonomia. Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Absolwent”.   Google Scholar

Cieślukowski, M. (1998). Ekonomiczne skutki i metody ograniczania bezrobocia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 60 (3–4), 261–278.   Google Scholar

Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., Zybertowicz, K. (2021). Tarcza Antykryzysowa... Koło ratunkowe dla firm i gospodarki? Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny. Dostępny w Internecie: https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2021/09/PIE-Raport_Tarcze-antykryzysowe.pdf [dostęp: 2022-03-01]. DOI: https://doi.org/10.33226/1231-7853.2021.1.4   Google Scholar

Drela, K. (2014). Socjologia i inne nauki o pracy i bezrobociu – część I. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Firma i Rynek, 1, 87–99.   Google Scholar

Firlej, K.A. (2018). Zawodność rynku w obszarze kreowania innowacyjności gospodarki. W: K. Przybylska (red.). Zawodność rynku w teorii i praktyce (s. 59–82). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

GUS. (2021a). Bezrobocie rejestrowane. I–III kwartał 2021 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

GUS. (2021b). Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2020 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

GUS. (2021c). Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.   Google Scholar

Kalinowska-Nawrotek, B. (2002). Bezrobocie wśród kobiet polskich w okresie transformacji. Raporty, Opracowania, Referaty, 21, 78–85.   Google Scholar

Karwacki, A., Błędowski, P. (2020). Bezrobocie jako współczesna kwestia społeczna – wybrane aspekty socjologiczne i ekonomiczne. Studia Socjologiczne, 1(236), 135–164.   Google Scholar

Kwiatkowski, E. (2007). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Liszka, M., Barwińska-Małajowicz, A. (2016). Problem bezrobocia osób młodych w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego. Przedsiębiorstwo i Region, 8, 123–138. DOI: https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.12   Google Scholar

Łoboz, P. (2020). Bezrobocie jako problem społeczny XXI wieku – perspektywa społeczna i gospodarcza. W: N. Laurisz (red.). Wyzwania i problemy społeczne początku XXI wieku. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.   Google Scholar

Mankiw, N.G., Taylor, M.P. (2016). Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.   Google Scholar

Marciniak, S. (2013). Makro i mikroekonomia: podstawowe problemy współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Milewski, R. (1994). Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Milewski, R., Kwiatkowski, E. (red.). (2018). Podstawy ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Mlonek, K. (1992). Tradycja badań bezrobocia w Polsce – zagadnienia metodologiczne. Wiadomości Statystyczne, 37(6), 1–6.   Google Scholar

Niedzielski, E., Domańska, L. (2005). Bezrobocie a rozwój gospodarczy. Polityka Społeczna, 5–6, 15–18.   Google Scholar

Olak, A. (2014). Zjawisko bezrobocia a zagrożenie społeczne. Modern Management Review, 19(21), 141–155. DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.52   Google Scholar

Pędrak, M., Fierek, M.T. (2018). Teoretyczne aspekty bezrobocia. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 21(4), 133–146.   Google Scholar

Rak, A.M., Rak, J.M. (2006). Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 8, 533–544.   Google Scholar

Remya, R. (2019). The impact of economic slowdown on unemployment. International Journal of Trend in Research and Development, Conference Proceeding ESMRP-19, September, 67–69. Dostępny w Internecie: http://www.ijtrd.com/papers/IJTRD20788.pdf [dostęp: 2022-03-01].   Google Scholar

Sowa, B. (2014). Bezrobocie. W: W. Kalita, M. Kurek, I. Piczak, B. Sowa (red.). Ekonomia. Wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii. Rzeszów–Przemyśl: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.   Google Scholar

Turgut, E. (2021). Unemployment and factors affecting unemployment in developing countries. W: O. Ucan (ed.). Discussions between economic agents. Panel data analysis (s. 1–35). Iksad Publishing House.   Google Scholar

Urbaniak, B. (1998). Emeryci na łódzkim rynku pracy. W: S. Borkowska, P. Bohdziewicz (red.). Rynek pracy w makroregionie łódzkim (s. 13–22). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.   Google Scholar

Zéghal, D., Maaloul, A. (2010). Analyzing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance. Journal of Intellectual Capital, 11(1), 39–60. DOI: https://doi.org/10.1108/14691931011013325   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-08-19

Jak cytować

Firlej, K. A., & Matras, M. (2022). Makroekonomiczne i mikroekonomiczne koszty i metody przeciwdziałania bezrobociu. Problems of Economics and Law, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.55225/pel.411

Numer

Dział

Ekonomia

Inne teksty tego samego autora