Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce w świetle celów zrównoważonego rozwoju

Autor

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6634

Słowa kluczowe:

społeczna odpowiedzialność biznesu, cele zrównoważonego rozwoju, ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój lokalnej społeczności

Abstrakt

Cel pracy: jest nim określenie znaczenia działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce. W badaniach posłużono się metodą desk research. Warstwa teoretyczna pracy została przygotowana na podstawie kwerendy literatury przedmiotu. Warstwa empiryczna pracy została zredagowana w oparciu analizę danych empirycznych dotyczących aktywności polskich przedsiębiorstw w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Baza danych: Dane empiryczne wykorzystane w badaniu zostały zaczerpnięte z cyklu publikacji „Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki…”, który zawiera informacje na temat przedsiębiorstw angażujących się w największym stopniu w działania społecznie odpowiedzialne w Polsce.
Wynik i wnioski: W latach 2016-2020 liczba praktyk nowych, praktyk długoletnich oraz firm zaangażowanych we wszystkich obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększyła się w każdym przypadku od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Świadczy to jednoznacznie o wzroście świadomości właścicieli przedsiębiorstw, którzy zauważają, że oprócz chęci generowania zysków znaczenie ma także troska o dobrostan otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy. Potwierdzono tezę, że rośnie popularność podejmowania dobrych praktyk w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu co znajduje odzwierciedlenie w szerszej realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce – implementacja w Polsce, http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf, [dostęp: 10.10.2021 r.].   Google Scholar

Agenda 21, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf [dostęp: 1.11.2021 r.].   Google Scholar

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030: w kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce, Seria „Lepsza Polityka Państwa”, OECD 2017, https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf [dostęp: 25.10.2021 r.].   Google Scholar

Bednarek M., (2007). Doskonalenie systemów zarządzania: nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Difin, Warszawa, s. 161.   Google Scholar

Brajer-Marczak R., (2017). Dobre praktyki w doskonaleniu procesów biznesowych, Studia Informatica Pomerania, 1/2017 (43), s. 15-25.   Google Scholar

Cele zrównoważonego rozwoju – plan działań na rzecz ludzi i planety, Analiza tematyczna 2/2015, Forum odpowiedzialnego biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/10/AnalizaTematyczna_12-OST2.pdf [dostęp: 25.10.2021 r.].   Google Scholar

Gołaszewska-Kaczan U., (2012), Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi według badań Instytutu CRF, Zarządzanie i Finanse, 1(3), s. 357‒367.   Google Scholar

Gołaszewska-Kaczan U., (2020). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – działania w obszarze wewnętrznym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 14-15.   Google Scholar

Gruchelski M., Niemczyk J., (2016). Agenda Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju – szanse realizacji celów, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 1/2016, s. 122-126.   Google Scholar

ISO 26000 Guidance on social responsibility, Norma międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności, https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/discovering_iso_26000.pdf, [dostęp: 25.10. 2021 r.].   Google Scholar

Kampania 17 celów. Agenda 2030,https://kampania17celow.pl/agenda-2030/, [dostęp: 25.10.2021 r.]   Google Scholar

Kanigel R., (1997). The One Best Way: Frederick Winslow Taylor and the Enigma of Efficiecy. Penguin Books, New York.   Google Scholar

Karwińska A., Wiktor D., (2008). Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: Identyfikacja dobrych praktyk, Ekonomia społeczna teksty, nr 6/2008, s. 6-8.   Google Scholar

Kociszewski K., Fiedor B. (red.), (2010). Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 172.   Google Scholar

Lambertini L., Palestini A., Tampieri A., (2016). CSR in an Asymmetric Duopoly with Environmental Externality, Southern Economic Journal, 83(1), s. 236.   Google Scholar

Makuch Ł., (2010). Na drodze do równowagi, Harvard Business Review Polska, dodatek Brief: Zrównoważony rozwój, wyzwanie i szansa dla biznesu, s. 12.   Google Scholar

Peters T. J., Waterman R. H., (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best – Run Companies, Harper, New York.   Google Scholar

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2016, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport2016-PDGLpopr.pdf [dostęp: 25.10.2021 r.]   Google Scholar

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2017, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport2016-PDGLpopr.pdf [dostęp: 25.10.2021 r.]   Google Scholar

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2018, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport2016-PDGLpopr.pdf [dostęp: 25.10.2021 r.]   Google Scholar

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2019, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/04/Raport2016-PDGLpopr.pdf [dostęp: 25.10.2021 r.]   Google Scholar

Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki 2020, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/ uploads/2021/04/FOB_Raport2020.pdf [dostęp: 25.10.2021 r.].   Google Scholar

Rogall H., (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 147.   Google Scholar

The World Bank, CSR Practice, Public Sector Roles In Strengthening CSR; Taking Stock, Business for Social Responsibility, BSR Issue Briefs, Overview of CSR.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-10

Jak cytować

Firlej, K. (2022). Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce w świetle celów zrównoważonego rozwoju. Problems of Economics and Law, 6(1), 35–53. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6634

Numer

Dział

Artykuły