Archiwum

 • Wrzesień
  Tom 4 Nr 3 (2023)

 • Czerwiec
  Tom 4 Nr 2 (2023)

  Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

  kolejny numer „Humanities and Cultural Studies” zawiera sześć tekstów, z których ostatni, autorstwa profesora Dariusza Vasiny, stanowiący rodzaj osobistej refleksji artysty i nauczyciela akademickiego, znalazł się w części Varia. Większość proponowanych przez redakcję tekstów – pięć na sześć — w mniejszym lub większym stopniu obraca się wokół kwestii szeroko rozumianej sztuki i tożsamości. Przypomnę, że tym samym wiążą się lub podejmują wątki konferencji naukowej na taki właśnie temat, zorganizowanej niemal dwa lata temu w Akademii Tarnowskiej (wówczas Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie).
  Numer otwiera artykuł Michała Borkowskiego zatytułowany Ekskluzywizm doświadczenia artystycznego. Autor prowadzi rozważania, w których tytułowy „ekskluzywizm” ściśle łączy się z eksperymentatorskim charakterem doświadczenia artystycznego, gdzie mocno podkreślana samocelowość sztuki przyjmująca tutaj postać bezcelowości, stawia artystę i jego działania na cienkiej granicy, jak twierdzi Autor, „między obłędem a stanem natchnienia”. W tym sensie doświadczenie artystyczne naznaczone jest właściwymi sztuce i artyście paradoksami, jakie są im przypisane, jeśli ich misją jest „najwykwintniejsza apologia Życia”. Tak pomyślana poetyka doświadczenia stanowi egalitarystyczne otwarcie na twórców sztuki i jej odbiorców.

  (fragment Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)

 • Marzec
  Tom 4 Nr 1 (2023)

  Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

  najnowszy numer „Humanities and Cultural Studies”, który się właśnie ukazuje, zawiera pięć bardzo interesujących, lecz różnych pod względem poruszanej tematyki i przyjętego sposobu argumentowania tekstów; trzech artykułów naukowych i dwóch tekstów z działu Varia. Ten numer naszego czasopisma otwiera artykuł Grzegorza Szpili zatytułowany Which world is your simile from? Relations between simile vehicles and fictional worlds. Autor omawianego artykułu podejmuje interesującą próbę ukazania bogactwa literackich środków wyrazu, w tym głównie porównań, jak również konstruowania fikcyjnych światów literackich w wybranych anglojęzycznych powieściach. Autor omawia językowe zjawisko porównań, a następnie przygląda się, w jaki sposób są one stosowane zarówno w The Orenda Josepha Boydena, jak i w Our Lady of Alice Bhatti autorstwa Mohammeda Hanifa. Pod różnymi kątami ukazuje konstrukcję powieściowych chwytów w odmiennych kontekstach literackich.

  (fragment Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)

   

 • Tom 3 Nr 4 (2022)

  Szanowni Państwo,
  Drodzy Czytelnicy,
  oddajemy do rąk Państwa czwarty tegoroczny numer naszego czasopisma. Jest to drugi z zapowiadanych tomów jubileuszowych dedykowanych prof. dr. hab. Wacławowi Rapakowi z okazji Jego urodzin oraz jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej.
  Podobnie jak w pierwszym tomie jubileuszowym przedstawiamy artykuły autorstwa przyjaciół i uczniów Pana Profesora. Słowo o Jubilacie zamieszczamy tym razem w wersji francuskojęzycznej, aby przybliżyć dokonania Pana Profesora szerszemu gronu światowych romanistów, wśród których nie brakuje Jego wieloletnich przyjaciół.

  Pierwszą część tomu stanowią artykuły z kręgu literatury francuskiej. Krystyna Modrzejewska zajmuje się dramatem Jeana Giraudoux La Folle de Chaillot, odczytując dzieło jako utwór ponadczasowy, którego przesłanie nie uległo dezaktualizacji. Olga Bartosiewicz-Nikolaev poszukuje podobieństw w biografiach intelektualnych i artystycznych Henriego Miachaux i Benjamina Fondane’a. Swoje zainteresowania francuską awangardą, a zwłaszcza twórczością Roberta Desnosa, przedstawia Małgorzata Kuta w artykule poświęconym roli marzeń sennych w utworach poety. Teresa Wilkoń dokonuje analizy wybranych utworów polskich poetów od Słowackiego po Różewicza pod kątem motywów i wątków arkadyjskich, a zwłaszcza figury lazzarona, pozostającego niewątpliwie elementem szeroko pojętej społecznej tożsamości regionu Neapolu. Ewelina Suszek bada w swoim artykule literacki topos bursztynu z inkluzją i porusza się po metaforycznym bursztynowym szlaku poezji. Swoją interpretacyjną wędrówkę rozpoczyna autorka od utworów Marcjalisa czy Morsztyna, żeby dotrzeć do liryki współczesnej, m.in. do wierszy Grochowiaka i Miłosza.

  (fragment Słowa wstępnego)

 • Okładka nr 3 z 2022 r.

  Tom 3 Nr 3 (2022)

  Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

  z nieskrywaną radością prezentujemy trzeci tegoroczny numer czasopisma. Jest to numer wyjątkowy: pierwszy z dwóch tomów jubileuszowych dedykowanych prof. dr. hab. Wacławowi Rapakowi z okazji jego Urodzin oraz jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej przypadających w 2022 roku. Jako zespół redakcyjny cieszymy się niezmiernie, że mogliśmy w ten sposób uhonorować Redaktora Naczelnego naszego czasopisma. Autorami tekstów (zarówno w niniejszym, jak i w przygotowywanym kolejnym tomie) są w większości filologowie romańscy, ale przedstawiamy również teksty z obszaru badań polonistycznych, germanistycznych i dydaktycznych. Wśród autorów znajdują się współpracownicy Profesora, zaprzyjaźnieni naukowcy oraz Jego uczniowie. Klamrą spinającą teksty jest szeroko rozumiana kultura europejska, a w jej ramach odniesienia literaturoznawcze i językoznawcze.

  (fragment Słowa wstępnego)

 • Tom 3 Nr 2 (2022)

  Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

  oddajemy do Waszych rąk kolejny, drugi w tym roku numer „Humanities and Cultural Studies”. W zgodzie z napływającymi do nas coraz liczniejszymi zgłoszeniami dominantą tego numeru czynimy blok artykułów o szeroko rozumianym nastawieniu pedagogiczno-psychologicznym. Wbrew pozorom nie odbiega zbyt daleko od wybranej przez nas tematycznej dominanty tekst podejmujący nietracącą na aktualności kwestię tak zwanej gotowości cyfrowej w obszarze edukacji. W świetle przeprowadzonych w ramach projektu Erasmus+ IDEA — Innowacyjne Podejście do Edukacji Cyfrowej jest to spowodowane niedawną zmianą praktyk edukacyjnych wywołaną pandemią COVID-19. Wpisuje się w tę dominantę tekst poświęcony profilaktyce uzależnień w szkole, kolejny podejmujący problem indywidualnych motywacji studentów pogłębiających arkana pianistyki. Za kontynuację wymienionej tematyki uznajemy wciąż (niestety) aktualną kwestię pandemii, jej konsekwencji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podobnie z podjętym w kolejnym artykule problemem przemian w zakresie długoterminowej opieki nad osobami starszymi świadczonej przez organizacje pozarządowe na Słowacji.
  Kolejnemu blokowi trudno byłoby nam nadać równie spójny charakter. Pojawia się tutaj artykuł poświęcony tak zwanym „bańkom filtrującym” (filter bubbles) jako narzędziom dezinformacji i manipulacji. Historycznoliteracki charakter ma artykuł podejmujący motywy heroizmu i melancholii w poetyckim zbiorze Księga ciszy autorstwa Józefa Stanisława Wierzbickiego. Czytelnik tego numeru „Humanities and Cultural Studies” może również zapoznać się z polskim księgozbiorem znajdującym się w bibliotece publicznej miasta Chicago (Chicago Public Library).

  (fragment Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)

   

 • Okładka nr 1 z 2022 r.

  Tom 3 Nr 1 (2022)

  W niniejszym numerze jako Redakcja proponujemy artykuł Marka Smoły, pracownika naszej Akademii, poświęcony historycznym związkom klasztoru klarysek ze Starego Sącza z założoną w 1269 r. przez św. Kingę, ksienię klarysek, parafią św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Drugi natomiast artykuł autorstwa Kazimiery Czapli podnosi egzystencjalne kwestie przemijania i dojrzewania do samotności w prozach Jarosława Iwaszkiewicza. W części Varia, która wchodzi na dobre w naszą wydawniczą praktykę, pojawia się artykuł Joanny Gracy, literaturoznawczyni zajmującej się od dawna krótkimi formami prozatorskimi, poświęcony napisanemu w takiej właśnie poetyce utworowi Petera Handkego noszącemu tytuł Powitanie rady nadzorczej. Również w tej części przedstawianego numeru „Humanities and Cultural Studies” proponujemy wzbogaconą reprodukcjami próbę retrospekcji wystawy Antygrawitacja, która została otwarta w marcu 2021 roku w tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych.
  Osobne miejsce w tym numerze zajmuje okolicznościowy tekst poświęcony zmarłemu kilka tygodni temu wybitnemu językoznawcy prof. dr hab. Aleksandrowi Wilkoniowi, przez lata związanemu serdecznymi więzami z naszą tarnowską Uczelnią. Proponowany artykuł jest zmodyfikowaną wersją pierwodruku tekstu autorstwa Krystyny Choińskiej i Małgorzaty Pachowicz, który nosił tytuł Językoznawca, filolog, naukowiec, artysta… i ukazał się w tomie Język nam dano jako dar nieba. Wybór pism Profesora Aleksandra Wilkonia przygotowany z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora.

  (fragment Słowa wstępnego Redaktora Naczelnego)