Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania materiałów do publikacji

Pobierz plik (format WORD ; format PDF)

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie materiałów przygotowanych według poniższych wytycznych. Stanowi to warunek zakwalifikowania tekstu do procesu redakcyjnego.

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego (plagiat.pl) umożliwiającego monitoring i sprawdzanie oryginalności tekstów.

Instrukcje techniczne

 1. Artykuły powinny zostać zapisane w formacie .doc (lub .docx).
 2. Objętość artykułów naukowych: 20-40 tysięcy znaków ze spacjami.
 3. Teksty powinny być zapisane w formatach:
  • dla tytułu artykułu font Times New Roman, 16 pkt, pogrubiona, odstęp 1,5;
  • dla części artykułu font Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona, odstęp 1,5;
  • dla śródtytułów font Times New Roman, 12 pkt, pogrubiona, odstęp 1,5;
  • dla tekstu głównego font Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5;
  • dla pozostałych elementów font Times New Roman, 10 pkt, odstęp 1,5.
 4. Marginesy w dokumencie: 2,5 cm.
 5. Dłuższe cytaty (powyżej 3 linijek) powinny zostać wyodrębnione od nowego akapitu, w cudzysłowie, (między tekstem głównym a cytatem nie ma dodatkowego odstępu), font Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,5 pkt; krótsze cytaty bez wyodrębnienia w cudzysłowie, font Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 pkt.
 6. Tabele i ryciny należy przesłać w osobnych plikach (rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, rozszerzenie JPG).
 7. Oznaczenie elipsy w tekście cytowanym: (…).
 8. Pauza (myślnik, znak interpunkcyjny) (—); półpauza (–) stosowana do określenia przeciwstawień np. kultura–natura; znak „dywiz” (-) w złożeniach np. biało-czerwona.
 9. Użycie kursywy: tytuły (z wyjątkiem tytułów czasopism), zwroty obcojęzyczne.
 10. Numeracja stron: w prawym dolnym rogu.
 11. Nie należy stosować podwójnych spacji.

Oświadczenie autora do pobrania w zakładce ZGŁASZANIE TEKSTU / FORMULARZE

Przypisy i bibliografia

System klasyczny (tradycyjny)

 1. Przypisy na dole strony.
 2. Odsyłacze przypisu należy zastosować przed znakiem interpunkcyjnym.
 3. Skróty polskie (zob., por., przeł., tamże, tenże.…), a nie łacińskie.
 4. Bibliografia załącznikowa (układ alfabetyczny).

Przykłady przypisów

Cytowanie książek pojedynczych autorów

 • A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003, s. 55.

Cytowanie książek o nierozdzielnym autorstwie

 • J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2005, s. 25.

Cytowanie prac zbiorowych w całości

 • Pragmatyka, retoryka, argumentacja: obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Kraków 2014, s. 77.

Cytowanie rozdziału w pracy zbiorowej

 • A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 56.

Cytowanie artykułu z czasopisma

 • L. Jastrzębska, Obywatele sami dali sobie głos, „Nowa Szkoła” 2016, R. 72, nr 739, s. 3.

Cytowanie hasła z encyklopedii lub słownika

 • B. Szargot, Klechda, [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, s. 267.

Cytowanie strony internetowej

 • M. Maliszewski, Metody testów z użytkownikami, http://usability.edu.pl/metody-badania-uzytecznosci/metody-testow-z-uzytkownikami/ [dostęp: 16 marca 2019 r.].

Przykładowy zapis bibliografii

Catafal J., C. Oliva, Techniki graficzne, przeł. M. Boberska, Warszawa 2005.

Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.

Jastrzębska L., Obywatele sami dali sobie głos, „Nowa Szkoła” 2016, R. 72, nr 739, s. 3-12.

Maliszewski M., Metody testów z użytkownikami, http://usability.edu.pl/metody-badania-uzytecznosci/metody-testow-z-uzytkownikami/ [dostęp: 16 marca 2019 r.].

Markowski A., J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 49-71.

Pragmatyka, retoryka, argumentacja: obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Kraków 2014.

Szargot B., Klechda, [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, s. 267-269.

Artykuły naukowe

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.