Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Zasady przygotowania materiałów do publikacji

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie materiałów przygotowanych według poniższych wytycznych. Stanowi to warunek zakwalifikowania tekstu do procesu redakcyjnego (pobierz zasady PDFDOCX).

Instrukcje techniczne

 1. Artykuły powinny zostać zapisane w formacie .doc (lub .docx).
 2. Objętość artykułów naukowych: 20–40 tysięcy znaków ze spacjami.
 3. Teksty powinny być zapisane w formatach:
  a) dla tytułu artykułu czcionka Times New Roman, 16 pkt, pogrubiona, odstęp 1,5;
  b) dla części artykułu czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona, odstęp 1,5;
  c) dla śródtytułów czcionka Times New Roman, 12 pkt, pogrubiona, odstęp 1,5;
  d) dla tekstu głównego czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5;
  e) dla pozostałych elementów czcionka Times New Roman, 10 pkt, odstęp 1,5.
 4. Marginesy w dokumencie: 2,5 cm.
 5. Dłuższe cytaty (powyżej 3 linijek) powinny zostać wyodrębnione od nowego akapitu, w cudzysłowie, (między tekstem głównym a cytatem nie ma dodatkowego odstępu), czcionka Times New Roman 10 pkt, odstęp 1,5 pkt; krótsze cytaty bez wyodrębnienia w cudzysłowie, czcionka Times New Roman 12 pkt, odstęp 1,5 pkt.
 6. Tabele i ryciny należy przesłać w osobnych plikach (rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, rozszerzenie JPG).
 7. Oznaczenie elipsy w tekście cytowanym: (…).
 8. Pauza (myślnik, znak interpunkcyjny) (—); półpauza (–) stosowana do określenia przeciwstawień, np. kultura–natura; znak „dywiz” (-) w złożeniach, np. biało-czerwona.
 9. Użycie kursywy: tytuły (z wyjątkiem tytułów czasopism), zwroty obcojęzyczne.
 10. Numeracja stron: w prawym dolnym rogu.
 11. Nie należy stosować podwójnych spacji.

Przykładowa kompozycja artykułu

Tytuł (czcionka Times New Roman, 16 pkt, pogrubiona, 1,5 odstępu)

Uwaga: tytuł powinien być zwięzły i informujący oraz nie dłuższy niż 250 znaków. Tytuły są często używane w systemach wyszukiwania informacji. Jeśli to możliwe, prosimy unikać skrótów i formuł.

Imię i nazwiskoa, *, Imię i nazwiskob (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 odstępu)
aAfiliacja, numer ORCID (czcionka Times New Roman, 10 pkt, 1,5 odstępu)
bAfiliacja, numer ORCID (czcionka Times New Roman, 10 pkt, 1,5 odstępu)

*Adres e-mail autora korespondencyjnego: author@mail.com (font Times New Roman, 10 pkt, 1,5 odstępu)

Nota o autorze (zawierająca informacje o stopniu/tytule naukowym, miejscu zatrudnienia, zainteresowaniach badawczych/artystycznych, najważniejszych publikacjach lub osiągnięciach – maksymalnie 1000 znaków ze spacjami).

Informacja o finansowaniu publikacji z grantu.

Abstrakt (czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiony, 1,5 odstępu)
Proszę wpisać tutaj streszczenie (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 odstępu)

Uwaga: wymagane jest zwięzłe i rzeczowe streszczenie. Abstrakt powinien pokrótce opisać cel artykułu/badań, główne wyniki i wnioski. Abstrakt jest często prezentowany oddzielnie od artykułu, więc musi przedstawić skrót/streszczenie w sposób zrozumiały i niezależny. Z tego powodu należy unikać odnośników. Abstrakt nie powinien przekraczać 300 słów, skróty nie są dozwolone.

Słowa kluczowe: (czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiony, 1,5 odstępu)
Słowo kluczowe 1, Słowo kluczowe 2,… (czcionka Times New Roman, 12 pkt, pogrubiona, 1,5 odstępu, maks. 5 słów)
Słowa kluczowe zostaną wykorzystane do celów indeksowania.

Części artykułu – prosimy uwzględnić m.in. tezę, założenia, metody, wnioski (czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiony, 1,5 odstępu)
Tekst główny (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 odstępu)

Bibliografia (czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiona, 1,5 odstępu)
Proszę wpisać tutaj bibliografię (zasady, przykłady przypisów i bibliografii szczegółowo omówione poniżej).

Abstract (czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiony, 1,5 odstępu)
Proszę wpisać tutaj streszczenie w języku angielskim (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 odstępu)

Key words: (czcionka Times New Roman, 14 pkt, pogrubiony, 1,5 odstępu)
Key word 1, Key word 2, … (czcionka Times New Roman, 12 pkt, pogrubiona, półtora odstępu, maks. 5 słów)

Przypisy i bibliografia – system klasyczny (tradycyjny)

 1. Przypisy na dole strony.
 2. Odsyłacze przypisu należy zastosować przed znakiem interpunkcyjnym.
 3. Skróty polskie (zob., por., przeł., tamże, tenże, …), a nie łacińskie.
 4. Bibliografia załącznikowa (układ alfabetyczny).

Przykłady przypisów

Cytowanie książek pojedynczych autorów

 • A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003, s. 55.

Cytowanie książek o nierozdzielnym autorstwie

 • J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2005, s. 25.

Cytowanie prac zbiorowych w całości

 • Pragmatyka, retoryka, argumentacja: obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Kraków 2014, s. 77.

Cytowanie rozdziału w pracy zbiorowej

 • A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 56.

Cytowanie artykułu z czasopisma

 • L. Jastrzębska, Obywatele sami dali sobie głos, „Nowa Szkoła” 2016, R. 72, nr 739, s. 3.

Cytowanie hasła z encyklopedii lub słownika

 • B. Szargot, Klechda, [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, s. 267.

Cytowanie strony internetowej

 • M. Maliszewski, Metody testów z użytkownikami, http://usability.edu.pl/metody-badania-uzytecznosci/metody-testow-z-uzytkownikami/ [dostęp: 16 marca 2019 r.].

Przykładowy zapis bibliografii

 • Catafal J., Oliva C., Techniki graficzne, Warszawa 2005.
 • Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
 • Jastrzębska L., Obywatele sami dali sobie głos, „Nowa Szkoła” 2016, R. 72, nr 739, s. 3–12.
 • Maliszewski M., Metody testów z użytkownikami, http://usability.edu.pl/metody-badania-uzytecznosci/metody-testow-z-uzytkownikami/ [dostęp: 16 marca 2019 r.].
 • Markowski A., Puzynina J., Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 49–71.
 • Pragmatyka, retoryka, argumentacja: obrazy języka i dyskursu w naukach humanistycznych, red. P. Stalmaszczyk, P. Cap, Kraków 2014.
 • Szargot B., Klechda, [w:] Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, Gdańsk 2018, s. 267–269.

Artykuły naukowe

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.