Otwarty dostęp, Prawo autorskie, Autoarchiwizacja (self-archiving)

Otwarty dostęp

Czasopismo „Humanities and Cultural Studies” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie artykuły są udostępniane bezpłatnie, bez ograniczeń technicznych i terytorialnych w trybie otwartego dostępu (open access) na podstawie międzynarodowej licencji publicznej: Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0)

Za publikację w czasopiśmie uznaje się umieszczenie artykułu w formacie html oraz pdf na stronie https://hcsjournal.pl w systemie publikacji czasopism OJS. Wersją referencyjną jest wersja w formacie pdf. 

Prawo autorskie

Redakcja ma siedzibę w Polsce i w swoich działaniach kieruje się przepisami krajowymi określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). Prawo autorskie chroni utwór jako „(…) przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia” (rozdz. 1 art. 1). Utwór jest objęty automatyczną ochroną prawną od momentu powstania. Prawo to określa, w jaki sposób inni mogą z utworu korzystać.

Prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. Autorskie prawa osobiste nie podlegają zrzeczeniu się czy zbyciu, nie są ograniczone czasowo i chronią więź twórcy z autorem.

Autorskie prawa majątkowe dają twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim; mogą przechodzić na inne podmioty, m.in. na podstawie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z utworu (udzielenie licencji wyłącznej lub niewyłącznej). Zawarcie umowy o przeniesienie praw majątkowych powoduje, że prawa te przysługują wyłącznie nabywcy (twórca – autor – nie może swobodnie dysponować dłużej utworem). Zawarcie umowy o korzystanie z utworu (licencyjnej) na wymienionych polach eksploatacji, w wyszczególnionym zakresie, miejscu i czasie bez zastrzeżenia wyłączności nie ogranicza praw twórcy i umożliwia autorowi dalsze dysponowanie utworem.

Autorzy publikujący artykuły w czasopiśmie „Humanities and Cultural Studies”  udzielają wydawcy – Akademii Tarnowskiej – licencji niewyłącznej na podstawie umowy zatwierdzanej podczas rejestracji artykułu w systemie publikacyjnym. Oznacza to, że po publikacji nadal dysponują prawami majątkowymi do opublikowanego utworu.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie „Humanities and Cultural Studies” są udostępniane na stronie internetowej na podstawie międzynarodowej licencji publicznej: Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0)

Autoarchiwizacja (self-archiving)

Redakcja wyraża zgodę i zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych wersji artykułów na prywatnych stronach internetowych, indywidualnych kontach w repozytoriach instytucjonalnych, stronach tworzonych przez instytucje naukowe i podmioty finansujące badania naukowe.

Udostępniając swoje artykuły, autorzy są zobowiązani do zamieszczenia szczegółowych informacji bibliograficznych, w szczególności podania tytułu czasopisma „Humanities and Cultural Studies”, numeru DOI lub adresu URL. Tam, gdzie to możliwe, rekomendowane jest zachowanie licencji, na której artykuł został udostępniony w czasopiśmie.

Redakcja rekomenduje, aby preprinty – rozumiane jako nierecenzowane, autorskie wersje artykułów zgłoszonych do publikacji – nie były rozpowszechniane przed zakończeniem procesu redakcyjnego (publikacją lub odrzuceniem). Zamieszczenie jakiejkolwiek wersji zgłoszonego do publikacji tekstu w Internecie jest uznawane przez redakcję za publikację i może być powodem odrzucenia artykułu.