Poufność

  1. Redaktorzy, autorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich szczegółów procesu redakcyjnego, w tym treści artykułów, recenzji, oświadczeń i korespondencji pomiędzy uczestnikami tego procesu, niezależnie od tego czy artykuł został opublikowany, czy odrzucony. Zasada ta nie dotyczy opublikowanej treści artykułów po ich udostępnieniu na stronie internetowej.
  2. Recenzja jest prowadzona anonimowo, w trybie double-blind review. Redaktorzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przekazanie do recenzji wersji tekstu, która uniemożliwia recenzentowi identyfikację autora. Autor z kolei otrzymuje do wglądu taką wersję recenzji, która uniemożliwia identyfikację recenzenta.
  3. Udostępnienie treści artykułu lub jego fragmentów osobom niebędącym uczestnikami procesu redakcyjnego (np. zasięganie przez recenzenta opinii lub porady innej osoby) musi być poprzedzone zgodą redaktora naczelnego.