Zasady recenzowania

  1. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i poprawek niewpływających na treść merytoryczną pracy.
  2. Redaktor Naczelny w porozumieniu z Zastępcą Redaktora dokonuje wstępnej oceny manuskryptu i może go odrzucić, gdy nie spełnia wymogów edytorskich, nie spełnia wymogów pracy naukowej lub tematyka nie jest zgodna z profilem czasopisma.
  3. Wstępnie zaakceptowany przez Redaktora Naczelnego manuskrypt zostaje wysłany do dwóch Recenzentów, którymi są naukowcy zajmujący się tą samą lub pokrewną tematyką badawczą. Zachowana zostaje anonimowość Autora tekstu poddawanego ocenie oraz Recenzenta (tzw. double-blind review process).
  4. W przypadku, gdy Recenzenci przedstawią sprzeczne opinie, Redaktor może powołać trzeciego Recenzenta.
  5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu manuskryptu do publikacji lub jego odrzuceniu.
  6. Gdy opinia jest pozytywna, ale Recenzent wskazuje konieczność zmian i poprawek, Autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i uwzględnienia sugerowanych poprawek.

Dla Recenzentów

Recenzja ma na celu przede wszystkim określenie naukowej, merytorycznej wartości artykułu, jego oryginalności i wkładu w rozwój dyscypliny. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia do publikacji bądź odrzucenia tekstu podejmuje redakcja w oparciu o opinię Recenzentów.

Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na platformie OJS.

Formularz recenzji

Pobierz formularz (plik Word)