O czasopiśmie

Kwartalnik "Humanities and Cultural Studies" jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Tarnowskiej (wcześniej: Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie).

 "Humanities and Culural Studies" za wartość uznaje polifoniczność. Stanowi platformę komunikacji między dziedzinami, dyscyplinami naukowymi, specjalizacjami, metodologiami badań oraz różnymi kręgami kulturowymi. Czasopismo charakteryzuje otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem literaturoznawstwa, językoznawstwa, polonistyki, sztuki, historii oraz pedagogiki.

W "Humanities and Cultural Studies" artykuły publikują Autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków akademickich, jednostek badawczych, reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych (w tym nauk o sztuce), a także praktycy. Wśród członków Rady Naukowej znajdują się reprezentanci literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, nauk o sztuce.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Artykuły, które przejdą pozytywnie procedurę recenzji, wydawane są w formie cyfrowej i nadawany jest im elektroniczny identyfikator publikacji, tzw. numer DOI.

Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym. Nie pobiera się opłat za publikację.

Polityka otwartości

Zgłoszenie artykułu do publikacji w czasopiśmie "Humanities and Cultural Studies" oznacza wyrażenie zgody na zastosowanie licencji Creative Commons. Autorzy korzystając z licencji, na zawsze zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji bez ograniczeń, przyznają czasopismu prawo do pierwszej publikacji oraz umożliwiają innym kopiowanie i rozpowszechnianie opublikowanych treści. Jest to zgodne z definicją Open Access Initiative (BOAI) w Budapeszcie.

Redakcja Czasopisma uznaje definicję Open Access zgodnie z definicją opisaną w deklaracji budapesztańskiej (Budapest Open Access Initiative). Typ licencji Creative Commons:  CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne)

Artykuły

"Humanities and Cultural Studies" przyjmuje do publikacji następujące rodzaje artykułów:

 • badania oryginalne,
 • perspektywy,
 • teksty przeglądowe,
 • recenzje
 • eseje
 • komentarze
 • omówienia

Czasopismo ma dwa działy: Artykuły Naukowe (zamieszczający badania oryginalne, perspektywy, teksty przeglądowe) oraz Varia (gdzie publikowane są recenzje, eseje, komentarze, omówienia wspomnienia itp.).

Przypisane dyscypliny naukowe:

 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • polonistyka
 • pedagogika
 • historia
 • nauki o sztuce

Indeksacja w bazach danych:

 • Academic Journals
 • ARIANTA
 • Crossref
 • Index Copernicus
 • NUKAT
 • WorldCat