Liberalizacja unormowań dotyczących podstaw legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej na terytorium RP w świetle regulacji specustawy ukraińskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.447

Słowa kluczowe:

cudzoziemcy, działalność gospodarcza, prawo gospodarcze, obywatele Ukrainy

Abstrakt

Artykuł stanowi wynik analizy stanu prawnego w zakresie podstaw legalności pobytu obywateli Ukrainy oraz możliwości prowadzenia przez nich działalności gospodarczej występującego przed wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Autor przytacza cel uchwalenia ustawy zawarty w samym akcie, dowodzi konieczności jej przyjęcia ze względu na istniejące unormowania prawa europejskiego oraz polskiego, a także przybliża problematykę rodzaju wiz wydawanych przez polskie organy wizowe. Powołując się na oficjalne dane obrazujące potężne rozmiary migracji obywateli Ukrainy, potwierdza słuszność liberalizacji przepisów dotyczących podstaw ich legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł porusza ponadto problematykę uproszczonego trybu nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, w kontekście istniejącej dotychczas regulacji. W ostatniej części artykułu, autor przybliża normy ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 roku, podkreślając różnice występujące w stosunku do unormowania zawartego w tzw. specustawie ukraińskiej i przedstawiając szanse dla przedsiębiorców ukraińskich prowadzących działalność gospodarczą w RP.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bankier.pl. (2022). Ułatwienia dla Ukraińców otwierających firmy w Polsce. Mogą liczyć na wsparcie także przy relokacji biznesu z Ukrainy. W: Bankier.pl. Dostępny w Internecie: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ulatwienia-dla-Ukraincow-otwierajacych-firmy-w-Polsce-Moga-liczyc-na-wsparcie-takze-przy-relokacji-biznesu-z-Ukrainy-8298261.html [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Demagog. (2022). PESEL to nie obywatelstwo. Wyjaśniamy sytuację prawną uchodźców. W: Demagog. Dostępny w Internecie: https://demagog.org.pl/fake_news/pesel-to-nie-obywatelstwo-wyjasniamy-sytuacje-prawna-uchodzcow-2/https://demagog.org.pl/fake_news/pesel-to-nie-obywatelstwo-wyjasniamy-sytuacje-prawna-uchodzcow-2/ [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Drembkowski, P. (red.). (2022). Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy: komentarz z wzorami dotyczącymi pobytu, dostępu do rynku pracy, świadczeń społecznych, edukacji i opieki zdrowotnej. Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Gronkiewicz-Waltz, H. Wierzbowski, M. (red.). (2017). Prawo gospodarcze: zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Infor. (2022). Specustawa Ukraina – tekst, od kiedy. W: Infor. Dostępny w Internecie: https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/zatrudnianie-cudzoziemcow/5434787,Specustawa-Ukraina-tekst-od-kiedy.html [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

ISBnews. (2022). Specustawa ukraińska znowelizowana. Co się zmieni? Dziennik Gazeta Prawna, 8 czerwca. Dostępny w Internecie: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8444960,specustawa-ukrainska-pomoc-nowelizacja-zmiany.html [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Klaus, W. (red.). (2022). Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.   Google Scholar

Kozieł, G. (red.). (2019). CEIDG, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Maciejasz, D. (2022). Ukraińcy otwierają w Polsce firmy transportowe, budowlane, salony fryzjerskie. Pomogła specustawa. Gazeta Wyborcza, 22 marca. Dostępny w Internecie: https://wyborcza.biz/biznes/7,182270,28249650,ukraincy-otwieraja-w-polsce-firmy-transportowe-budowlane-salony.html [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Ministerstwo Infrastruktury. (2022). Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. W: Biznes.gov.pl. Dostępny w Internecie: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1601 oraz art. 7 ustawy o transporcie drogowym [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

PAP. (2022). Poland welcomes 6.29 million refugees from Ukraine: officials. W: PolskieRadio.pl. Dostępny w Internecie: https://www.polskieradio.pl/395/7784/Artykul/3036875,Poland-welcomes-629-million-refugees-from-Ukraine-officials [dostęp: 2022-09-17].   Google Scholar

PRC. (2022). Polska spodziewa się miliona uchodźców. Do tej pory przybyło 400 tys. Ukraińców. W: Money.pl. Dostępny w Internecie: https://www.money.pl/gospodarka [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Sejm RP. (2017). Głosowanie nr 58 na 50. posiedzeniu Sejmu dnia 27-10-2017 r. o godz. 11:32:29. W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: VIII kadencja: archiwum. Dostępny w Internecie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=50&nrglosowania=58 [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Sejm RP. (2022a). Głosowanie nr 131 na 50. posiedzeniu Sejmu: dnia 09-03-2202 r. o godz. 22:08:25. W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: IX kadencja. Dostępny w Internecie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=9&nrposiedzenia=50&nrglosowania=131 [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Sejm RP. (2022b). Rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: IX kadencja. Dostępny w Internecie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2069 [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Snażyk, Z., Szafrański, A. (2018). Publiczne prawo gospodarcze. Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Szmid, K., Sawicki, P. (red.). (2022). Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: komentarz. Warszawa: C.H. Beck.   Google Scholar

Urząd ds. Cudzoziemców. (2018). Legalizacja pobytu w 2017 r. W: Urząd do Spraw Cudzoziemców. Dostępny w Internecie: https://udsc.prowly.com/37967-legalizacja-pobytu-w-2017-rbr [dostęp: 2022-09-15].   Google Scholar

Akty prawne   Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina). Dz.U.UE. L 2017.133.1.   Google Scholar

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. z 2022 r., poz. 583.   Google Scholar

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. T.j. Dz.U. z 2006 r., nr 139, poz. 993.   Google Scholar

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. T.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2354.   Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dz.U. z 2004 r., nr 93, poz. 887.   Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. T.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 470.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-13

Jak cytować

Gubernat, M. (2022). Liberalizacja unormowań dotyczących podstaw legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej na terytorium RP w świetle regulacji specustawy ukraińskiej. Problems of Economics and Law, 7(1), 116–126. https://doi.org/10.55225/pel.447

Numer

Dział

Prawo