System podatku VAT w opiniach przedsiębiorców oraz kadry księgowej

Autor

  • Aleksandra Minorczyk Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wydział Administracyjno-Ekonomiczny
  • Wojciech Sroka Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wydział Administracyjno-Ekonomiczny https://orcid.org/0000-0002-4255-3741

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.430

Słowa kluczowe:

podatek od wartości dodanej, VAT, system podatkowy, badania ankietowe

Abstrakt

Cel artykułu: Celem opracowania jest ocena systemu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w latach 2019–2021.
Materiały i metody: Do przedstawienia teoretycznych aspektów podatku VAT posłużono się szeroko rozumianą literaturą przedmiotu. W opracowaniu dokonano analizy i interpretacji wyników badań własnych, przeprowadzonych wśród przedsiębiorców oraz osób wykonujących zawód księgowego. Materiały pierwotne pozyskano przy zastosowaniu metody sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankietowania oraz narzędzie kwestionariusza ankietowego. W pracy wykorzystano metodę porównawczą, ilościową oraz jakościową. Do zaprezentowania wyników zastosowano metodę opisową, graficzną i tabelaryczną.
Wyniki badań: Przeprowadzone badania dowiodły, że system podatku VAT w Polsce wymaga optymalizacji i uproszczenia. Wprowadzane zmiany powinny być konsultowane, a zdania ekspertów i przedsiębiorców uwzględniane we wdrażanych przepisach. Zarówno przedsiębiorcy, jak i kadra księgowa uważają, że obowiązujące regulacje podatku VAT są bardzo skomplikowane, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzane w latach 2019–2021 zmiany, zdaniem większości respondentów, nie tylko nie uprościły stosowanych procedur, ale wprowadziły więcej obowiązków i podniosły koszty funkcjonowania firm.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bełdzikowski, M. (2021). Uszczelnianie podatku od towarów i usług z perspektywy podatnika. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 61(4), 49–58. DOI: https://doi.org/10.33119/KNoP.2021.61.4.5   Google Scholar

Czubakowska, K., Grodzińska, A. (2013). Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(61), 21–33.   Google Scholar

Ernst & Young Global Limited. (2018). Split payment oczami przedsiębiorców. Raport z badania. Dostępny w Internecie: https://branden.biz/wp-content/uploads/2018/08/Raport_EY_SPLIT_PAYMENT_2018_08_16_final.pdf [dostęp: 2022-03-31].   Google Scholar

Famulska, T. (2015). Neutralność VAT a finanse przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(76), 57–65. DOI: https://doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-05   Google Scholar

Kasprzak, P. (2016). Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą: analiza wybranych przykładów. Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2(1), 109–119.   Google Scholar

Nakonieczny, J., Nesterowicz, R. (2021). Ocena systemu podatkowego w opinii przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 17(2), 9–26. DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.172.1   Google Scholar

Pałys, A. (2021). Krajowy System e-Faktur (KSeF) – kontekst prawny, wyzwania techniczne i konsekwencje praktyczne dla przedsiębiorców. Przegląd Podatkowy, 12, 21–26.   Google Scholar

Szlęzak-Matusewicz, J. (2012). Przedsiębiorca a system podatkowy w Polsce. W: Ł. Woźny (red.). Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych: wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.   Google Scholar

Szulc, M. (2022). Krajowy System e-Faktur zaliczył falstart. Dziennik Gazeta Prawna, 17 stycznia [online]. Dostępny w Internecie: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8334336,vat-krajowy-system-e-faktur.html [dostęp: 2022-03-31].   Google Scholar

Zblewska, K. (2019). Luka podatkowa w podatku VAT w Polsce oraz innych krajach unii europejskiej w latach 2014–2018. Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce: teoria i praktyka, 2(29), 13–24.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Minorczyk, A., & Sroka, W. (2022). System podatku VAT w opiniach przedsiębiorców oraz kadry księgowej. Problems of Economics and Law, 7(1), 16–36. https://doi.org/10.55225/pel.430

Numer

Dział

Ekonomia