Funkcje zasad prawa na przykładzie wybranych zasad prawa pracy – zasady równego traktowania pracowników i zakazu dyskryminowania w zatrudnieniu

Autor

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7977

Słowa kluczowe:

zasady prawa, zasada równego traktowania pracowników, zasada zakazu dyskryminowania w zatrudnieniu

Abstrakt

W systemie prawa stanowionego fundamentalne znaczenie dla struktury i funkcjonowania całego systemu prawa jak i poszczególnych gałęzi prawa odgrywają szczególne normy prawne, określane jako zasady prawa. Celem pracy jest wykazanie znaczenia zasad prawa dla całego systemu prawnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad równości i niedyskryminowania jako fundamentalnych norm zawartych w Konstytucji RP, kodeksie pracy oraz prawie Unii Europejskiej. Wskazano na istotne funkcje zasad prawa wpływające na procesy stanowienia prawa, jego interpretowania oraz stosowania w aspekcie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminowania w stosunkach pracy.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Adamska J., Bieluk J., Kun-Buczko M., Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne.   Google Scholar

Obowiązki pracodawcy. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, kwestie odszkodowawcze,Legali,https://sip-1legalis-1pl-1pr9alffi0161.hanpwsz.pl/documentull.seam?documentId=mjxw62zogi3damzygi4dmny.   Google Scholar

Burek W., Klaus W., Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 2013, tom 11, str. 72-90.   Google Scholar

Florek, L. Pisarczyk Ł., Prawo pracy, Warszawa 2019, s.19.   Google Scholar

Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, MORPOL, Lublin,   Google Scholar

, s. 101.   Google Scholar

Makarucha R., Zasady prawa jako czynnik zapewniający aksjologiczną spójność prawa, „Folia Iuridica Wratislaviensis”, 2014, vol. 3 (2), 123–138,   Google Scholar

Stelina J. [red.], Leksykon prawa pracy, C.H. Beck, 2008, s.413.   Google Scholar

Świątkowski A., Kodeks pracy. Komentarz, 2018, wyd. 6, Legalis.   Google Scholar

Ustawa z 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego, (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805).   Google Scholar

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).   Google Scholar

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).   Google Scholar

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974, s. 28-52.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-21

Jak cytować

Gądek, A. (2022). Funkcje zasad prawa na przykładzie wybranych zasad prawa pracy – zasady równego traktowania pracowników i zakazu dyskryminowania w zatrudnieniu. Problems of Economics and Law, 6(1), 116–128. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7977

Numer

Dział

Artykuły