Ocena kompetencji menedżerskich przez cudzoziemców zatrudnionych w przedsiębiorstwach w województwie małopolskim – stan obecny i perspektywy

Autor

  • Beata Olszewska-Łabędź Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7581

Słowa kluczowe:

organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie menedżerskie, kompetencje menedżerskie, model kompetencji, rozwój zawodowy

Abstrakt

W zglobalizowanej rzeczywistości następuje szybki postęp cywilizacyjny oraz wzrost znaczenia procedur myślowych, nastawionych na wykrywanie zjawisk zachodzących w otoczeniu i reagowanie na nie. Wymusza to konieczność ciągłego weryfikowania decyzji i umiejętnego dostosowywania ich do zmieniającego się otoczenia. W procesie tym istotną rolę odgrywają umiejętności menedżerów do przetwarzania informacji, analizy posiadanych danych oraz krytyczno-refleksyjnej oceny własnych decyzji oraz podjętych działań.
Cel pracy: Celem artykułu jest analiza wyników badania ankietowego, przeprowadzonego w styczniu 2021 roku na grupie 208 cudzoziemców, zatrudnionych w przedsiębiorstwach na terenie województwa małopolskiego. Badaniu poddano rzeczywistą i oczekiwaną ocenę cech, umiejętności i kompetencji menedżerów. Weryfikacja otrzymanych badań pozwoliła na wskazanie rozbieżności, pomiędzy stanem rzeczywistym, a oczekiwaniami pracowników cudzoziemskich. Luka ta stanowi cenną bazę danych, co pozwoli kadrze zarządzającej na podjęcie skutecznych działań, dotyczących wprowadzenia pożądanych zmian w organizacji i wpłynąć na jej szybszy rozwój w przyszłości.
Wyniki badań: Współcześni menedżerowie traktują karierę zawodową w sposób profesjonalny, czego efektem jest osiągnięcie sukcesu i satysfakcji w życiu zawodowym, jak również przekładanie się tych działań na przyszły rozwój firm. Punktem wyjściowym analizy cech i kompetencji współczesnych menedżerów jest odniesienie ich do fundamentów zarządzania, stworzonych przez francuskiego inżyniera Henriego Fayola i oparcie ich na pięciu podstawowych elementach: planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu, przewodzeniu i kontrolowaniu. Znaczenie ról i pozycji menedżerów w organizacji ewoluowały na przestrzeni lat, ulegając licznym przeobrażeniem, co spowodowane było między innymi: zmianami w postępie technicznym, technologicznym i informacyjnym. Współczesne role menedżerów zmieniają się również w związku z różnorodnością struktur organizacyjnych. Metody badawcze: Analiza empiryczna, wsparta została przeglądem literatury krajowej i zagranicznej.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna – Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.   Google Scholar

Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.   Google Scholar

Encyklopedia biznesu, Fundacja innowacyjna, Warszawa 1995.   Google Scholar

Encyklopedia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1981.   Google Scholar

Kiełtyka L., Rola menedżera we współczesnej organizacji, Przegląd organizacji 8/2016.   Google Scholar

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.   Google Scholar

Kubik K., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.   Google Scholar

Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1997.   Google Scholar

Louard P., Kierowanie kompetencjami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1995.   Google Scholar

Ludwiczyński A., Szkolenie i rozwój pracowników, a sukces firmy, Wydawnictwo PFPK, Warszawa 2000.   Google Scholar

Oleksyn T., Sztuka kierowania, Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jasińskiego w Warszawie, Warszawa 1999.   Google Scholar

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.   Google Scholar

Sajkiewicz A., Organizacja procesów personalnych w firmie, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2001.   Google Scholar

Szymczak M., Słownik języka polskiego, 1978/1981, Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Thierry D., Sauret C., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1994.   Google Scholar

Walkowiak R., Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.   Google Scholar

Wawrzyniak B., Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PFPK, Warszawa 1999.   Google Scholar

Załoga W., Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2013.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-10

Jak cytować

Olszewska-Łabędź, B. (2022). Ocena kompetencji menedżerskich przez cudzoziemców zatrudnionych w przedsiębiorstwach w województwie małopolskim – stan obecny i perspektywy. Problems of Economics and Law, 6(1), 98–115. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7581

Numer

Dział

Artykuły