Wymiary efektywności edukacyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.424

Słowa kluczowe:

efektywność, ocenianie, proces kształcenia

Abstrakt

Kategorie efekt, efektywny i efektywność znajdują zastosowanie w opisywaniu procesów nauczania i wychowania oraz pełnią w nich nie tylko funkcję tzw. słów kluczy, ale przede wszystkim funkcję wartościującą. Z ustalaniem stopnia skuteczności działania, a więc efektywności wiążą się takie zabiegi jak mierzenie i ocenianie.

O efektywności nauczania mówi się najczęściej w związku z zakończeniem jakiegoś cyklu edukacji (rok szkolny, akademicki, semestr), tymczasem efektywność możemy badać, oceniając również mniejsze odcinki (lekcja, ćwiczenia). Za przejaw skuteczności edukacji trzeba uznać sukcesy podmiotu uczącego się odnoszone na kolejnych szczeblach edukacji. Skuteczność i efektywność stanowią fundamentalne wartości nauczania i wychowania, jednak ich sprawdzanie i ocenianie nie może zdominować procesu kształcenia. Każdy kompetentny nauczyciel powinien rozumieć te zależności.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Choińska K., Kowalikowa J., Pachowicz M., Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy wyższej szkoły zawodowej, Kraków 2019. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381381017   Google Scholar

Coaching i tutoring. W stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, red. J. A. Malinowski i A. Wesołowska, Toruń 2015.   Google Scholar

Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, red. B. Niemierko i M. K. Szmigel, Kraków 2017.   Google Scholar

Dolata R., Sitek M., Raport o stanie edukacji 2014. Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej, Warszawa 2015.   Google Scholar

Edukacja w przebiegu życia: od dzieciństwa do starości, red. M. Kowalski, A. Olczak, Kraków 2010.   Google Scholar

Efektywność — rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Wrocław 2007.   Google Scholar

Fischer R., Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999.   Google Scholar

Hamer H., Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 2010.   Google Scholar

Kowalikowa J., Nauczyciel — przewodnik na drodze od niewiedzy do wiedzy, [w:] J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, Kraków 2006, s. 19–30.   Google Scholar

Kupaj L., Krysa W., Kompetencje coachingowe nauczycieli. Jak rozwijać potencjał ucznia w szkole, Warszawa 2014.   Google Scholar

Marzano R. J., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012.   Google Scholar

Morawska I., Latoch-Zielińska M., Krajka J., Kształcenie nauczycieli jako wyzwanie dla uniwersytetu, „Teraźniejszość — Człowiek — Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno--pedagogicznej” 2012, nr 3 (59), s. 23–4.   Google Scholar

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2009.   Google Scholar

Niemierko B., Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym, Sopot 2018.   Google Scholar

Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1997.   Google Scholar

Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.   Google Scholar

Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka — pomiar — ewaluacja, red. B. Myrdzik, Lublin 2002.   Google Scholar

O wyższą jakość egzaminów szkolnych, red. B. Niemierko i M. K. Szmigel, Lublin 2006.   Google Scholar

Podstawy pomiaru i oceny efektywności procesu kształcenia, red. K. Denek, A. Mościcki, Koszalin 1980.   Google Scholar

Perrot E., Efektywne nauczanie. Praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania, tłum. A. Janowski, Warszawa 1995.   Google Scholar

Półturzycki J., Aksjologia i edukacja ustawiczna szansą ucznia wobec zagrożeń XXI wieku, [w:] Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, red. H. Gajdamowicz, Łódź 2010, s. 255–269.   Google Scholar

School Evaluation: The Politics and Process, red. E. R. House, Berkeley 1973.   Google Scholar

Simons H., Getting to Know Schools in a Democracy. The Politics and Process of Evaluation, London 1987.   Google Scholar

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996.   Google Scholar

Sterna D., Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014.   Google Scholar

Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego. IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Diagnostyka edukacyjna”, 28–30 maja 2001 r. w Krakowie, red. B. Niemierko i M. K. Szmigel, Kraków 2001.   Google Scholar

Uczenie się i egzaminy w oczach nauczyciela, red. B. Niemierko, K. Szmigiel, Kraków 2008.   Google Scholar

Weiss C. H., Evaluation Methods for Studying Programs and Policies, Prentice Hall 1998.   Google Scholar

Współczesne wyzwania dydaktyki szkoły wyższej, red. A. Domagała-Kręcioch, O. Wyżga, Kraków 2009.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-10-26

Jak cytować

Kowalikowa, J., Pachowicz, A., Pachowicz, M., & Choińska, K. (2022). Wymiary efektywności edukacyjnej. Humanities and Cultural Studies, 3(3), 91–107. https://doi.org/10.55225/hcs.424

Numer

Dział

Artykuły naukowe