Ewolucja praw i wolności człowieka w zarysie – aspekt filozoficzny

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/pel.413

Słowa kluczowe:

prawa i wolności człowieka, historia filozofii, historia prawa, koncepcje prawnonaturalne, prawa obywatelskie

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja ewolucji zagadnienia praw i wolności człowieka na gruncie filozoficznym. Na przestrzeni wieków ideologia dotycząca tego obszaru odgrywała istotną rolę w sferze społecznej, moralnej czy ustrojowej. W artykule starano się wykazać, że na różnych etapach rozwoju koncepcji – od starożytności do nowożytności – wzbogacano ją o kolejne czynniki, które zawierają się we współczesnym rozumieniu oraz znaczeniu praw i wolności człowieka, bazujących na trzech podstawowych zasadach: godności, wolności oraz równości.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Augustyniak, M. (2008). Pojęcie, istota oraz geneza wolności i praw człowieka. W: M. Chmaj (red.). Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (s. 9–27). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.   Google Scholar

Banaszak, B. (2010). Prawo konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.   Google Scholar

Callard, A. (2020). Should We Cancel Aristotle? [online]. The New York Times, July 21. Dostepny w Internecie: https://www.nytimes.com/2020/07/21/opinion/should-we-cancel-aristotle.html [dostęp: 2022-10-02].   Google Scholar

Finholt, H. C. (2022). International human rights protections find support in Hobbes’ „Leviathan”. Philosophies, 47(7), 1–12. DOI: 10.3390/philosophies7030047. DOI: https://doi.org/10.3390/philosophies7030047   Google Scholar

Freeman, M. (2007). Prawa człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Sic!   Google Scholar

Garlicki, L. (2020). Polskie prawo konstytucyjne: zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer.   Google Scholar

Grotius, H. (1957). O prawie wojny i pokoju. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.   Google Scholar

Hamedi, A. (2014). The concept of justice in Greek philosophy (Plato and Aristotle). Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27), 1163–1167. DOI: 10.5901/mjss.2014.v5n27p1163. DOI: https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n27p1163   Google Scholar

Hołda, J. i in. (2014). Prawa człowieka: zarys wykładu. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.   Google Scholar

Ishay, M. R. (2008). The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley: University of California Press.   Google Scholar

Jabłoński, M. (2004). Prawa człowieka i systemy ich ochrony: zarys wykładu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.   Google Scholar

Jurczyk, T. (2009). Geneza rozwoju praw człowieka. Homines Hominibus, 1(5), 29–44.   Google Scholar

Kuźniar, R. (1992). O prawach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Locke, J. (1992). Dwa traktaty o rządzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Łuczyński. A. (2020). Sprawiedliwość i jej historyczny rozwój. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, 28, 130–138. DOI: https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.10   Google Scholar

Maciejewski, M. (2013). Teoretyczne aspekty ochrony wolności i praw jednostki. W: A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.). Początki koncepcji oraz regulacji praw i wolności człowieka do czasów oświecenia (s. 9–21). Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.   Google Scholar

Merkwa, M. (2018). U źródeł idei praw człowieka: kształtowanie prawnych i filozoficznych podstaw koncepcji praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.   Google Scholar

Orbik, Z. (2017). Koncepcje prawa naturalnego a idea praw człowieka. W: A. Kuzior (red.). Etyka biznesu i zrównoważony rozwój: interdyscyplinarne studia teoretyczno-empiryczne. Zabrze: Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.   Google Scholar

Tatarkiewicz, W. (1998a). Historia filozofii. T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Tatarkiewicz, W. (1998b). Historia filozofii. T. 2: Filozofia nowożytna do roku 1830. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.   Google Scholar

Wojtyczek, K. (2005). Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim. W: P. Sarnecki (red.). Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej (s. 87–104). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.   Google Scholar

Wonicki, R. (2015). Hobbes i Grocjusz o wojnie i przemocy w stosunkach międzynarodowych. Civitas. Studia z Filozofii Polityki, 17, 79–96. DOI: 10.35757/CIV.2015.17.04. DOI: https://doi.org/10.35757/CIV.2015.17.04   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-12-13

Jak cytować

Niemiec, D. (2022). Ewolucja praw i wolności człowieka w zarysie – aspekt filozoficzny. Problems of Economics and Law, 7(1), 127–135. https://doi.org/10.55225/pel.413

Numer

Dział

Prawo