Sposób postrzegania dziedzictwa kulturowego

Autor

  • Paulina Łuszcz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6612

Słowa kluczowe:

dziedzictwo kulturowe, spuścizna, dorobek narodowy, zabytek, dobro kultury, system ochrony prawnej, region Polski

Abstrakt

Cel: Niniejszy artykuł stanowił próbę scharakteryzowania szeroko pojmowanego dziedzictwa kulturowego oraz jego świadomości w opinii Polaków. Celem artykułu było wskazanie na ogromną rolę, jaką stanowi dziedzictwo kulturowe.
Materiały i metody: Dla osiągnięcia celu wykorzystano literaturę przedmiotu dotyczącą dziedzictwa oraz dane zebrane w badaniu ankietowym.
Wyniki i wnioski: Analiza wyników pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących sposobu postrzegania dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe winno być postrzegane wieloaspektowo. W każdym regionie Polski odnaleźć można elementy, które zaliczają się do dziedzictwa. Problem zapomnianych miejsc, niszczejących obiektów w Polsce jest dość wyraźny. Należy podejmować działania ochronne w celu ocalenia i zachowania dla przyszłych pokoleń tak ważnych i szczególnych miejsc. 

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Bochni, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Brzesku, Muzea i zabytki, sygn. 30/128/482.   Google Scholar

Dobosz P., Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997, Oficyna Wydawnicza „Dajwór”.   Google Scholar

Dobosz P., Formy, mechanizmy ochrony i opieki a pojęcia: zabytek, niematerialne dobro kultury, pamiątka rodzinna i tzw. przedmiot kultowy, [w:] Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo, pod red. P. Dobosza, W. Górnego, A. Mazur, B. Mazurka, A. Kozienia, Kraków 2018, Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ.   Google Scholar

https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Prawo/Polskie_akty_prawne/ [ dostęp 20 III 2020 r.].   Google Scholar

https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Ochrona_dziedzictwa_kulturowego/ [ dostęp 21 II 2020 r.].   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 114, poz. 946.   Google Scholar

Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego przyjęta w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na siedemnastej sesji (Dz. U. z dnia 30 września 1976 r.).   Google Scholar

Michalik A., Ginter A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Komentarz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Wolters Kluwer.   Google Scholar

Nieć H., Ojczyzna dzieła sztuki, międzynarodowa ochrona integralności narodowej spuścizny kulturalnej, Kraków 1980, PWN.   Google Scholar

Pawłowska K., Swaryczewska M, Ochrona dziedzictwa kulturowego Zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.   Google Scholar

Purchla J, W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, „Zarządzanie Publiczne” nr 2(12)/2010, Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.   Google Scholar

Rosegnal M., Kilka refleksji nad ochroną dóbr kultury współczesnej [w:] Samorząd terytorialny, architektura, dzieła sztuki, prawo…, Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ.   Google Scholar

Rouba M., Zadania władz publicznych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, Toruń 2013, Wydawnictwo Adam Marszałek.   Google Scholar

Rymaszewski B., Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.   Google Scholar

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718.   Google Scholar

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 902.   Google Scholar

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.   Google Scholar

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741, 784, 922.   Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.   Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038.   Google Scholar

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372.   Google Scholar

Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, Wydawnictwo Wolters Kluwer.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-10

Jak cytować

Łuszcz, P. (2022). Sposób postrzegania dziedzictwa kulturowego. Problems of Economics and Law, 6(1), 15–34. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6612

Numer

Dział

Artykuły