Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania zgodnie z przepisami prawa

Autor

  • Tomasz Bardel Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska „GEOGRUNT” PPUP Sp. z o.o.

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2511

Słowa kluczowe:

dokumentowanie geotechniczne,, norma Eurokod 7, prawo budowlane, posadowienie budowli

Abstrakt

Cel: Analiza przepisów prawa w zakresie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.
Materiały i metody: Przeanalizowano przepisy w zakresie prawa budowlanego i prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzenia wykonawcze wydane z delegacji tych ustaw i porównano z interpretacjami prawa dotyczącymi procedur przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania dokonanymi przez różnych autorów.
Wyniki: Różne interpretacje przepisów prawa dotyczą w szczególności specjalistycznych robót geotechnicznych, zakresu stosowania normy PN-EN Eurokod 7 oraz kwalifikacji do ustalania geotechnicznych warunków posadawiania.
Wnioski: Specjalistyczne roboty geotechniczne są robotami budowlanymi i ich projektowanie i kierowanie wymaga uprawnień budowlanych. Norma PN-EN Eurokod 7 powinna być stosowana w zakresie w jakim została powołana w przepisach. Polskie prawo nie wskazuje kto jest uprawniony do ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

CICHY, W. (2015) Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie w świetle bowiązujących przepisów prawa. Inżynieria morska i geotechnika, nr 5, 721-727.   Google Scholar

JERMOŁOWICZ, P. (2016) Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli –podstawowe definicje. Geotechnika i geoinżynieria. Magazyn autostrady 11-12/2016.   Google Scholar

KUMOR, M.K., KUMOR, Ł.A. (2017) Geotechniczne warunki posadowienia budowli. Zakres wymaganych opracowań. Geoinżynieria: Drogi, Mosty, Tunele, nr 2, 14-21.   Google Scholar

SMARŻ, J. (2013) Wymogi prawne w zakresie uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej. Inżynier Budownictwa, 04/2013.   Google Scholar

TARNAWSKI, M. (2013) Etapowanie badań podłoża zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego. Geoinżynieria nr 3, 60-70.   Google Scholar

TARNAWSKI, M. (2013) Uwagi do Stanowiska Polskiego Komitetu Geotechniki w sprawie interpretacji przepisów Rozporządzenia MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opublikowanego w Inżynierii Morskiej i Geotechnice, nr 1/2013. Referat niepublikowany: http://www.pkgis.pl/wpcontent/uploads/2013/06/Uwagi_do_stanowiska_PKG.pps (dostęp 02.05.2019 r.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1202).   Google Scholar

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 1483).   Google Scholar

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).   Google Scholar

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 868).   Google Scholar

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011.   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1728).   Google Scholar

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz.2033).   Google Scholar

PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2:Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.   Google Scholar

Stanowisko Polskiego Komitetu Geotechniki w sprawie różnych interpretacji przepisów Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) – Inżynieria Morska i Geotechnika nr 1/2013; 10–14.   Google Scholar

Odpowiedź Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463); (dostęp 06.05.2019 r.): http://www.pkgis.pl/wp-content/uploads/2013/10/Ministerstwo-Budownictwa.pdf.   Google Scholar

Wyjaśnieniami GDDKiA w sprawie SIWZ do zadania: „Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna wraz z oceną rozwiązań projektowych Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń zależnych d warunków gruntowych z podziałem na części.” w odniesieniu do pełnienia stanowiska „Geotechnik”. (dostęp 06.05.2019 r.):http://www.pkgis.pl/wp-content/uploads/2014/01/wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-17012014-r.pdf.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-09

Jak cytować

Bardel, T. (2022). Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania zgodnie z przepisami prawa. Problems of Economics and Law, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2511

Numer

Dział

Artykuły