Kampania wyborcza partii politycznych do Sejmu w 1930 roku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.518

Słowa kluczowe:

wybory, sejm, partie polityczne, kampania

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie kampanii wyborczej poszczególnych partii politycznych do Sejmu w 1930 roku. Wybory dla ugrupowań politycznych stanowiły test zaufania społecznego i były miernikiem układu sił w społeczeństwie. Głosowania traktowano jako plebiscyt: za demokracją lub za dyktaturą albo za Józefem Piłsudskim i sanacją lub przeciw nim.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, Sekretariat Generalny i Klub Parlamentarny w Warszawie, Odezwy wyborcze do Sejmu i Senatu 1930, Archiwum Akt Nowych, sygn. 33.   Google Scholar

Biuro Sejmu RP w Warszawie, Komisja Budżetowa, Protokoły posiedzeń w sprawie wniosku o pociągnięcie ministra skarbu Gabriela Czechowicza do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, Archiwum Akt Nowych, sygn. 46.   Google Scholar

Komisariat Rządu na m. st. Warszawę, Komunikat informacyjny, nr 175, nr 178, Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 349.   Google Scholar

Komisariat Rządu na m. st. Warszawę, Komunikat Informacyjny, nr 191, Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 349.   Google Scholar

Komitety Wyborcze Organizacji Kobiecych w Przemyślu, Okólniki i instrukcje władz nadrzędnych 1930, Archiwum Państwowe w Przemyślu, sygn. 16.   Google Scholar

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Opracowanie na temat przebiegu wyborów do Sejmu i Senatu w roku 1930 na terenie Warszawy, Archiwum Akt Nowych, sygn. 864.   Google Scholar

Zbiór druków ulotnych, Katolicki Blok Ludowy. Odezwy 1930, Archiwum Akt Nowych, sygn. 319   Google Scholar

Zbiór druków ulotnych, Stronnictwo Narodowe w wyborach do Sejmu i Senatu w 1930 r. Odezwy wyborcze, Archiwum Akt Nowych, sygn. 324.   Google Scholar

Afisz, Ważą się losy Polski, stoją przeciwko sobie demokracja i faszyzm, świat pracy i świat wyzyskiwaczy, Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 6c Cim.   Google Scholar

Czy pamiętacie przy zeszłych wyborach obiecanki – cacanki B.B., czyli poprzedniej i obecnej jedynki?, Biblioteka Narodowa, sygn.. DŻS IA 6c, k. 44.   Google Scholar

Do Ludu Rolnego!, Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 6c Cim   Google Scholar

Druk Sejmu II kadencji, nr 470.   Google Scholar

Jeżeli chcecie, aby mężczyźni zmieniali religię i żony swoje jak rękawiczki, wzorując się na naszych ministrach i wybitnych pułkownikach – to głosujcie na listę Nr. 1, Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 6c, k. 30.   Google Scholar

Ludu Pracujący!, Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 6c Cim   Google Scholar

Mościcki I., Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozwiązania Sejmu i Senatu, „Monitor Polski” 1930, nr 200, poz. 284.   Google Scholar

Obywatele wyborcy!, Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 6A 6c Cim, k. 1–2.   Google Scholar

Orędzie ks. biskupa Łukomskiego w sprawie wyborów, Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS IA 6c, k. 17   Google Scholar

Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu z dnia 16 i 23 listopada 1930 roku, „Statystyka Polski”, Seria C, z. 4, Warszawa 1935.   Google Scholar

Gazeta Polska” 1930, nr 304, s.1.   Google Scholar

„Robotnik” 1930, nr 303, s. 1. DOI: https://doi.org/10.1122/1.2116325   Google Scholar

„Wszystkie Stronnictwa” 1930, nr 171, s. 400.   Google Scholar

„Wszystkie Stronnictwa” 1930, nr 37, s. 346.   Google Scholar

Aresztowania przywódców Centrolewu b. posłów sejmowych, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930, nr 246, s. 1–2.   Google Scholar

Aresztowanie b. posła Kuńki w Tarnopolu, „Chwila” 1930, nr 4129, s. 6.   Google Scholar

Aresztowanie komendanta U.O.W, „Chwila” 1930, nr 4131, s. 4.   Google Scholar

Cała polska opozycja sejmowa nie weźmie udziału w konferencji z rządem, „Polonia” 1929, nr 1776, s. 3.   Google Scholar

Dezerter, potępienie zdrajcy, „Piast” 1930, nr 40, s. 5.   Google Scholar

Dlaczego ze stanowiska katolickiego nie można mieć zaufania do listy B. B., „Kurier Poznański” 1930, nr 498, s. 1.   Google Scholar

Do społeczeństwa, „Robotnik” 1930, nr 269, s. 1.   Google Scholar

Do wyborów ławą przeciw endecji i Centrolewowi po wyborach — zjednoczenie wszystkich chłopów — oto najbliższe zadania Stronnictwa Chłopskiego, „Gazeta Chłopska” 1930, nr 54, s. 1.   Google Scholar

Klęska bezrobocia, „Kurier Poznański” 1930, nr 492, s. 1–2.   Google Scholar

Kozłowski M., Miliardy i grosze, „Kurier Poznański” 1930, nr 474, s. 1.   Google Scholar

Kozłowski M., Półroczny bilans, „Kurier Poznański” 1930, nr 490, s. 1.   Google Scholar

Lista chadecji, „Polska Zbrojna” 1930, nr 276, s. 2.   Google Scholar

Lista państwowa kandydatów Stronnictwa Narodowego, „Kurier Poznański” 1930, nr 461, s. 1.   Google Scholar

Lista państwowa Związku Obrony Prawa i Wolności Ludu, „Robotnik” 1930, nr 306, s. 1.   Google Scholar

Marszałek Piłsudski na czele państwowej listy wyborczej Bezpartyjnego Bloku, „Polska Zbrojna” 1930, nr 275, s. 2.   Google Scholar

Marszałek Piłsudski o sesji budżetowej. Dno oka czyli wrażenia człowieka chorego z sesji budżetowej w Sejmie, „Kurier Wileński” 1929, nr 80, s. 1–2.   Google Scholar

Nie wytrzymamy takich budżetów. Trzeba je zmniejszyć, „Słowo Pomorskie” 1930, nr 247, s. 1.   Google Scholar

Niedziałkowski M., Nasza droga, „Robotnik” 1930, nr 319, s. 1.   Google Scholar

Płk. Sławek konferuje z posłem Grünbaumem, „Nasz Przegląd” 1930, nr 257, s. 5.   Google Scholar

Przysięga Prezydenta Rzeczypospolitej, „Piast” 1930, nr 37, s. 1.   Google Scholar

Udział Ukraińców w wyborach do Sejmu i Senatu, „Sprawy Narodowościowe” 1930, nr 5–6, s. 593–594.   Google Scholar

Walka o dobro Polski, „Polska Zbrojna” 1930, nr 300, s. 4.   Google Scholar

Wierzeja J., W przeddzień głosowania, „Polska Zbrojna” 1930, nr 313, s. 1.   Google Scholar

Wystarczy spojrzeć! Na pola, gospodarstwa, warsztaty i fabryki, „Słowo Pomorskie” 1930, nr 239, s. 1.   Google Scholar

Zatrudnienie gramofonów. Czy to może bezrobotnym? „Słowo Pomorskie” 1930, nr 263, s. 1.   Google Scholar

Ajnenkiel A., Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989.   Google Scholar

Ajnenkiel A., Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926––1939, Warszawa 1980.   Google Scholar

Bondaryk K., Duchowieństwo łomżyńskie wobec wyborów parlamentarnych w 1928 i 1930 r., „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 3, s. 3–19.   Google Scholar

Brzoza C., Stepan K., Posłowie polscy w parlamencie rosyjskim 1906–1917. Słownik biograficzny, Warszawa 2001.   Google Scholar

Chojnowski A., Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław 1986.   Google Scholar

Czajka M., Kamler M., Sienkiewicz W., Leksykon historii Polski, Warszawa 1995.   Google Scholar

Czubiński A., Centrolew. Kształtowanie się i rozwój demokratycznej opozycji antysanacyjnej w Polsce w latach 1926–1930, Poznań 1963.   Google Scholar

Fałowski J., Mniejszość żydowska w parlamencie II Rzeczypospolitej (1922–1939), Kraków 2006.   Google Scholar

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1990.   Google Scholar

Garlicki A., Od maja do Brześcia, Warszawa 1985.   Google Scholar

Giżycki S., Przestępstwa przeciwko głosowaniu w sprawach publicznych, [w:] W. Sokalski, Opinie o projekcie kodeksu karnego, z. 3, Warszawa 1931.   Google Scholar

Hübner M., Pułkownicy. Rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej, Warszawa 2020.   Google Scholar

Krzyk J., Szmatloch B., Korfanty. Silna bestia, Katowice 2020.   Google Scholar

Krzywobłocka B., Chadecja 1918–1937, Warszawa 1974.   Google Scholar

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. nauk. J. Majchrowski, Warszawa 1994.   Google Scholar

Leszczyński R., Wpływy Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo-Demokratycznego na terenie województwa tarnopolskiego w świetle kampanii wyborczej i wyników parlamentarnych w latach 1928 i 1930, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2015, t. 19, s. 135–153.   Google Scholar

Lewandowski J.F., Wojciech Korfanty, Chorzów 2009.   Google Scholar

Łoza S., Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1939.   Google Scholar

Mironowicz E., Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Białystok 2007.   Google Scholar

Nowak M. J., Sprawa Czechowicza. Symboliczne zwycięstwo opozycji, „Mówią Wieki” 2018, nr 7, s. 56–59.   Google Scholar

Nowak M., Sprawa brzeska, Warszawa 2014.   Google Scholar

Ospara Ł., Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji katolickiej w kampanii wyborczej Stronnictwa Narodowego w wyborach w 1930 roku, „Journal of Humanities and Social Sciences” 2020, nr 1 (14), s. 66–85. DOI: https://doi.org/10.15584/johass.2020.1.4   Google Scholar

Ostanek A. A., Wpływ polsko-ukraińskiej wojny propagandowej wokół wydarzeń 1930 roku w Małopolsce Wschodniej na bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2017, t. 11, nr 1, s. 301–321. DOI: https://doi.org/10.37055/sbn/129894   Google Scholar

Ostanek A. A., Wydarzenia 1930 roku w Małopolsce Wschodniej a bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017.   Google Scholar

Potocki R., Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930–   Google Scholar

–1939, Lublin 2003.   Google Scholar

Próchnik A., Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1983.   Google Scholar

Rudnicki S., Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.   Google Scholar

Sabotaże nacjonalistów ukraińskich oraz akcja represyjna władz polskich w Małopolsce Wschodniej w 1930 roku w świetle dokumentów, oprac. A.A. Ostanek, Warszawa 2018.   Google Scholar

Skrzypek M., Wojciech Korfanty, Warszawa 2009.   Google Scholar

Sławoj Składkowski F., Strzępy meldunków, Warszawa 1988.   Google Scholar

Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, red. Z. Winiarski, Warszawa 1989.   Google Scholar

Smogorzewska M., Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, red. nauk. A. K. Kunert, Warszawa 1998, t. 1 (A–D).   Google Scholar

Smoliński T., Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926–1935, Poznań 1985.   Google Scholar

Suchodolski S., Czarna księga sanacji, Warszawa 2017.   Google Scholar

Szumiło M., Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–   Google Scholar

–1939), Warszawa 2007.   Google Scholar

Tomaszewski J., Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1990.   Google Scholar

Tomczyk R., Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo–Demokratyczne 1925–1939, Szczecin 2006.   Google Scholar

Więzikowa A., Stronnictwo Chłopskie, Warszawa 1963.   Google Scholar

Wolny K., Rzecz o Wojciechu Korfantym (1873–1939). Polityk, przyjaciel, autorytet, Katowice 2012.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-21

Jak cytować

Sumara, T. (2023). Kampania wyborcza partii politycznych do Sejmu w 1930 roku. Humanities and Cultural Studies, 4(2), 73–101. https://doi.org/10.55225/hcs.518

Numer

Dział

Artykuły naukowe