Założenia interkomprehensji w językach pokrewnych a rozwijanie autonomii studenta w kształceniu językowym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.468

Słowa kluczowe:

autonomia, interkomprehensja, kilkujęzyczność

Abstrakt

Interkomprehensja jest nowym podejściem do opanowywania języków i osiągania różnojęzyczności (kilkujęzyczności). Jako zjawisko wielopłaszczyznowe wpisuje się w oczekiwania użytkowników języków obcych w wielojęzycznych społeczeństwach współczesnej Europy. U podstaw interkomprehensji leży potrzeba uzyskania większej autonomii w kontaktach językowych. Celem artykułu jest ukazanie założeń interkomprehensji w kontekście rozważań o autonomii, w tym przedstawienie metody EuroCom(Rom), przytoczenie indywidualnych cech uczącego się sprzyjających rozumieniu i ważnych dla rozwoju postawy autonomicznej, a także podkreślenie roli osoby nauczającej.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Autonomizacja w dydaktyce języków obcych. Doskonalenie się w komunikacji ustnej, red. W. Wilczyńska, Poznań 2002.   Google Scholar

Balboni P.E., Esiste un’attitudine all’intercomunicazione?, [w:] Lernerautonomie durch Interkomprehension. Promoting Learner Autonomy Through Intercomprehension. L’autonomisation de l’apprenant par l’intercompréhension, red. P. Doyé, F.-J. Meissner, Tübingen 2010, s. 17–28.   Google Scholar

Balboni P.E., Scheda di auto-osservazione dell’attitudine alle LS/L2, https://www.itals.it/materiali-didattici [dostęp: 16 listopada 2022 r.].   Google Scholar

Blanche-Benveniste C., Comment retrouver l’expérience des anciens voyageurs en terres de langues romanes?, [w:] S’entendre entre langues voisines: vers l’intercompréhension, red. V. Conti, F. Grin, Genève 2008, s. 33–51.   Google Scholar

Boratyńska-Sumara J., Transfer międzyjęzykowy w tworzeniu wypowiedzi pisemnych w języku niemieckim (L3) u polskich studentów filologii angielskiej, Kraków 2021. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381385282   Google Scholar

Castagne E., Systémiques, hiérarchisations et autonomisations: vers une dynamique évolutive et adaptive, [w:] Lernerautonomie durch Interkomprehension. Promoting Learner Autonomy Through Intercomprehension. L’autonomisation de l’apprenant par l’intercompréhension, red. P. Doyé, F.-J. Meissner, Tübingen 2010, s. 11–16.   Google Scholar

Castagne E., InterCompréhension Européenne, http://logatome.eu/ice.htm [dostęp: 16 listopada 2022 r.].   Google Scholar

Coste, D., B. North, J. Sheils, J. Trim, (Rada Europy), Europejski systemem opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.   Google Scholar

Cyr P., C. Germain, Les stratégies d’apprentissage, Paris 1998.   Google Scholar

Degache C., Concevoir un dispositif de formation en ligne de formateurs à la compréhension et à l’interaction plurilingues, [w:] S’entendre entre langues voisines: vers l’intercompréhension, red. V. Conti, F. Grin, Genève 2008, s. 299–322.   Google Scholar

Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, red. J.-P. Cuq, Paris 2003.   Google Scholar

Escudé P., P. Janin, Le point sur l’intercompréhension, clé du plurilinguisme, Paris 2010.   Google Scholar

Galińska–Inácio I., A. Randak, H.G. Klein, T.D. Stegmann, EuroComRom — Siedem sit: Jak od razu czytać teksty w językach romańskich, Aachen 2004.   Google Scholar

Gębal P.E., Interkomprehensja, strategie mediacyjne i nauczanie języków obcych, [w:] Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2016, s. 77–93.   Google Scholar

Grabowska A., Interkomprehensja w językach pokrewnych – jej założenia i możliwości adaptacji w nauczaniu języków obcych w Polsce, [w:] Problemy współczesnej neofilologii. Wybrane zagadnienia, red. A. Grabowska, J. Graca, L. Smutek, Tarnów 2013, s. 281–291.   Google Scholar

Grabowska A., Cechy użytkowników języków obcych sprzyjające interkomunikacji (komunikacji w językach pokrewnych), „Neofilolog” 2017, nr 48/1, s. 143–157. DOI: https://doi.org/10.14746/n.2017.48.1.09   Google Scholar

Grin F., Pourquoi l’intercompréhension ?, [w:] S’entendre entre langues voisines: vers l’intercompréhension, red. V. Conti, F. Grin, Genève 2008, s. 17–30.   Google Scholar

Klein H.G., Où en sont les recherches sur l’eurocompréhension ?, [w:] EuroCom. Mehrsprachiges Europa durch Interkomprehension in Sprachfamilien. Tagungsband des Internationalen Fachkongresses in Hagen, 9.-10. November 2001, red. G. Kischel, Hagen 2002, s. 35–45.   Google Scholar

Labbé G., Aborder les langues slaves par l’intercompréhension, „Miriadi” 2019, nr 1, http://publications.miriadi.net/index.php?id=75 [dostęp: 14 listopada 2022 r.].   Google Scholar

Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.   Google Scholar

Meissner F.-J., Le transfert dans la didactique du plurilinguisme, [w:] EuroCom. Mehrsprachiges Europa durch Interkomprehension in Sprachfamilien. Tagungsband des Internationalen Fachkongresses in Hagen, 9.–10. November 2001, red. G. Kischel, Hagen 2002, s. 46–58.   Google Scholar

Robert J.P., Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Paris 2002.   Google Scholar

Tassinari M.G., Autonomia d’apprendimento: esperienze d’autovalutazione, [w:] Lernerautonomie durch Interkomprehension. Promoting Learner Autonomy Through Intercomprehension. L’autonomisation de l’apprenant par l’intercompréhension, red. P. Doyé, F.-J. Meissner, Tübingen 2010, s. 161–172.   Google Scholar

Wilczyńska W., Uczyć się czy być nauczanym? O autonomii w przyswajaniu języka obcego, Warszawa 1999.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Grabowska, A. (2023). Założenia interkomprehensji w językach pokrewnych a rozwijanie autonomii studenta w kształceniu językowym. Humanities and Cultural Studies, 3(4), 155–171. https://doi.org/10.55225/hcs.468

Numer

Dział

Artykuły naukowe