Polskie słownictwo przyrodnicze w "Dictionarii variarum rerum […]" J. Murmeliusza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.482

Słowa kluczowe:

leksykografia XVI w., polskie słownictwo przyrodnicze, Słownik J. Murmeliusza

Abstrakt

Tematem artykułu jest polskie słownictwo botaniczne w słowniku J. Murmeliusza z 1526 r. Łacińskie terminy botaniczne w Dictionario […] stanowią podstawę materiałową dla polskich nazw roślin, które powstały jako rezultat tłumaczenia łacińskiego oryginału. Materiał polski został uporządkowany i opracowany w formie alfabetycznego Słowniczka polskich nazw przyrodniczych, a także opatrzony krótkim komentarzem na temat znaczenia poszczególnych leksemów oraz struktury całego makropola, jakie tworzą owe nazwy.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2006.   Google Scholar

Budziszewska W., Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej, Wrocław 1965.   Google Scholar

Cygal-Krupa Z., Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym, Kraków 1986.   Google Scholar

Cygal-Krupowa Z., Szesnastowieczne edycje „Dictionarii Joanis Murmellii variarum rerum […]”, Warszawa 1979.   Google Scholar

Cygal-Krupa Z., Podstawowe słownictwo tematyczne języka polskiego, Kraków 1990.   Google Scholar

Cygal-Krupa Z., Świat roślin w gwarze Porąbki i okolicy, [w:] Człowiek, uczony, organizator Mieczysław Małecki, red J. Rusek, Kraków 2005, s. 271–278.   Google Scholar

Cygal-Krupa Z., K. Choińska, M. Pachowicz, Słownictwo tematyczne w językoznawstwie polskim (ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii, leksykografii i glottodydaktyki. Słownik tematyczny uczniowskiej polszczyzny. Słownictwo rzadsze, t. 1–2, Tarnów 2016, s. XIII–LV.   Google Scholar

Gruszczyński W., Nie tylko łacina, czyli o językach zestawianych z polszczyzną w słownikach z XVI, XVII i XVIII wieku, [w:] Problemy leksykografii. Historia — metodologia — praktyka, red. W. Gruszczyński, L. Polkowska, Warszawa 2011, s. 53–72.   Google Scholar

Kędelska E., Łacińsko-polskie słowniki drukowane pierwszej połowy XVI wieku i ich stosunek do źródeł czeskich, Wrocław 1986.   Google Scholar

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1969.   Google Scholar

Mączyński J., Lexicon latino-polonicum ex optimis latinae linguae scriptoribus concinnatum, Cz. 1 i 2, Konigsberg 1564.   Google Scholar

Pawłowski E., Przegląd najważniejszych zagadnień słownika nazw roślin polskich, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” 1970, z. 38, „Prace Językoznawcze”, t. 1, s. 75–91   Google Scholar

Pawłowski E., Polskie nazwy roślin. (Próba klasyfikacji semantycznej), [w:] Studia indoeuropejskie, red. J. Kuryłowicz, Wrocław 1974, s. 163–169.   Google Scholar

Reczek S., Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław—Warszawa—Kraków 1968.   Google Scholar

Sędzik W., Ze studiów nad prasłowiańskim słownictwem rolniczym. Prasłowiańskie nazwy zbóż, „Acta Baltico-Slavica” 1977, vol. 11, s. 251–276.   Google Scholar

Spólnik A., Nazwy polskich roślin do XIII wieku, Wrocław 1990.   Google Scholar

Wajda-Adamczykowa L., Polskie nazwy drzew, Wrocław 1989.   Google Scholar

Wróbel H., Związki staroczesko-staropolskie w terminologii botanicznej, „Zeszyty Naukowe WSP w Katowicach. Sekcja Językoznawstwa. Prace Katedry Języka Polskiego II” 1962, s. 106–137.   Google Scholar

Wysocka F., Mały słownik zaginionej polszczyzny, Kraków 2003.   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-02-23

Jak cytować

Cygal-Krupa, Z. (2023). Polskie słownictwo przyrodnicze w "Dictionarii variarum rerum […]" J. Murmeliusza. Humanities and Cultural Studies, 3(4), 115–130. https://doi.org/10.55225/hcs.482

Numer

Dział

Artykuły naukowe