Profilaktyka uzależnień w szkole w aspekcie prawnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.55225/hcs.405

Słowa kluczowe:

profilaktyka, uzależnienia, prawo oświatowe, program wychowawczo-profilaktyczny, szkoła, socjologia edukacji

Abstrakt

Głównym celem teoretycznym niniejszego artykułu jest analiza sposobu ujęcia profilaktyki uzależnień w szkole w obowiązującym prawie. Z kolei celem praktycznym jest wykorzystanie tej wiedzy przez szkołę, która opracowuje szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. Badanie przeprowadzono metodą jakościowej analizy treści (content analysis) dokumentów urzędowych. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, iż unormowania prawne dotyczące szkolnej profilaktyki są zbyt rozproszone w różnych aktach prawnych, definicje legalne pojęć profilaktycznych pojawiają się dopiero w aktach wykonawczych. Ponadto ustalono, że najważniejsze wartości wpisane w akty prawne dotyczące profilaktyki uzależnień to zdrowie oraz dobro i rozwój ucznia. Artykuł może być przydatny szkołom w usystematyzowaniu zadań profilaktycznych w odniesieniu do różnych aktów prawnych.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bartoszewicz M., Definicje legalne w świetle zasady określoności prawa, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89847/PDF/26_M_Bartoszewicz_Definicje_legalne_w_swietle_zasady_okreslonosci_prawa.pdf, [dostęp: 7 czerwca 2022 r.].   Google Scholar

Jeżowski A., Ramy prawne, organizacja i finansowanie profilaktyki, [w:] Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce, red. R. Porzak, Lublin 2019, s. 24–33; https://www.profilaktycy.pl/index.php/produkty/ksiazka-profilaktyka-w-szkole, [dostęp: 7 czerwca 2022 r.].   Google Scholar

Macander D., Profilaktyka uzależnień w szkole. E-poradnik, Warszawa, https://www.ore.edu.pl/2015/06/profilaktyka-uzaleznien-materialy-do-pobrania/, [dostęp: 7 czerwca 2022 r.].   Google Scholar

Preventing Drug Use among Children and Adolescents. A Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders, https://nida.nih.gov/sites/default/files/preventingdruguse_2.pdf, [dostęp: 7 czerwca 2022 r.].   Google Scholar

Profilaktyka, https://sjp.pwn.pl/slowniki/profilaktyka.html, [dostęp: 7 czerwca 2022 r.].   Google Scholar

Profilaktyka, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka, [dostęp: 7 czerwca 2022 r.].   Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).   Google Scholar

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359).   Google Scholar

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 26 października o postępowaniu w sprawach nieletnich 1982 r. (t.j. z 2018 r., poz. 969).   Google Scholar

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.).   Google Scholar

Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 888).   Google Scholar

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1956 ze zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).   Google Scholar

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2469).   Google Scholar

Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Druk 2183).   Google Scholar

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1449).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356 ze zm.).   Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1280).   Google Scholar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz.U. z 2021 r., poz. 642).   Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-07-26

Jak cytować

Chrabąszcz, M. (2022). Profilaktyka uzależnień w szkole w aspekcie prawnym. Humanities and Cultural Studies, 3(2), 9–26. https://doi.org/10.55225/hcs.405

Numer

Dział

Artykuły naukowe